ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟโดยกระตุ้นด้วยพลังงาน ไมโครเวฟเพื่อใช้ในการดูดซับสารละลายคองโกเรด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟโดยกระตุ้นด้วยพลังงาน ไมโครเวฟเพื่อใช้ในการดูดซับสารละลายคองโกเรด
Title.Alternative
The synthesis of activated carbon derived from coffee residue activated with microwave radiation for congo red adsorption
Creator
ทองฉัตร จึงสมาน
Subject
คาร์บอนกัมมันต์ -- การสังเคราะห์
Subject
ไมโครเวฟ
Subject
วิศวกรรมเคมี -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ศึกษาการลังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟโดยกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟเพื่อ ใช้เป็นตัวดูดซับสารละลายคองโกเรด ขั้นตอนแรกคาร์บอไนซ์กากกาแฟที่อุณหภูมิ 400 500 และ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง วิเคราะห์ปริมาณความชื้น ปริมาณสารระเหย ปริมาณเถ้า และปริมาณคาร์บอนคงตัว ตามมาตรฐาน ASTM อร173-95 D5832-98 D2866-11 และ D3172 พบว่าที่อุณหภูมิ 400 500 และ 600 องศาเซลเซียส มีปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 48 32 และ 27 ตามลำดับ เลือกถ่านซาร์ที่ผ่านการคาร์บอไนซ์ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส แซ่สารละลายกรด ฟอสฟอริกความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นตโดยปริมาตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นกระตุ้นด้วยพลังงาน ไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 200 500 และ 800 วัตต์ ตามลำดับ เป็นเวลา 60 วินาที จากการวิเคราะห์ พื้นที่ผิว และปริมาตรรูพรุนของถ่านกัมมันต์ด้วยเทคนิค BET พบว่าถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นที่กำลังไฟฟ้า 200 500 และ 800 วัตต์ มีพื้นที่ผิวเท่ากับ 7.05 16.50 และ 468.60 ตารางเมตรต่อกรัม และปริมาตร รูพรุนเท่ากับ 0.02 0.03 และ 0.21 ลูกบาก์ศเซนติเมตรต่อกรัม ตามลำดับ ดังนั้นจึงเลือกใช้ ถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ ในการศึกษาอิทธิพลของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการดูดซับคองโกเรดโดยปัจจัยได้แก่ ชนิดของถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้น ณ เวลาต่างกัน (x₁) นั้าหนักของถ่านกัมมันต์ (x²) ความเข้มข้นของสารละลายคองโกเรด (x³) และ เวลาในการดูดซับ (x⁴) ใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูปเพื่อคัดเลือกปัจจัยที่มี นัยสำคัญต่อปริมาณการดูดซับคองโกเรดพบว่า ปัจจัยที่มีนัยสำคัญได้แก่ ชนิดของถ่านกัมมันต์ที่ กระตุ้น ณ เวลาต่างกัน นั้าหนักของถ่านกัมมันต์ และความเข้มข้นของสารละลายคองโกเรด จากนั้น ออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken เพื่อหาสภาวะที่ถ่านกัมมันต์ดูดซับปริมาณคองโกเรดได้มาก สุด และประเมินค่าปริมาณคองโกเรดสูงสุดที่ถูกดูดซับโดยถ่านกัมมันต์ด้วยโปรแกรมมินิแทปพบว่า ปริมาณคองโกเรดสูงสุดที่ถูกดูดซับ (Q) = 9.7908 - 5.2886(x₂) + 6.7356(x₃) + 2.3012(x₂x₂) - 3.6286(x₂x₃) คำนวณได้เท่ากับ 27.54 มิลลิกรัมต่อกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับผลเฉลี่ยของการทดลอง เท่ากับ 28.80 มิลลิกรัมต่อกรัม ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 4.57 เปอร์เซ็นต์ สามารถยอมรับผลลัพธ์ จากสมการได้ในการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับสารละลายคองโกเรดโดยใช้สมการของแลงเมียร์ และฟรุนดลิซพบว่า ค่าลัมประสิทธ R² และค่า Chi-square (x²) ของไอโซเทอมการดูดซับแบบ แลงเมียร์ และแบบฟรุนดลิซเท่ากับ 0.964 และ 0.977 และค่า Chi-square (x²) เท่ากับ 12.54 และ 1.09 ตามสำดับ ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคล้องกับไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิซมากกว่าแลงเมียร์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kkpornsa@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-07
Date.Modified
2561-02-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ท257ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33