ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อุปกรณ์สวมใส่สำหรับระบบตรวจจับการล้มและจำแนกอริยาบถโดยใช้ฟัซซี่ลอจิกผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
อุปกรณ์สวมใส่สำหรับระบบตรวจจับการล้มและจำแนกอริยาบถโดยใช้ฟัซซี่ลอจิกผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
Title.Alternative
Wearable devices for fall detection and movement classification system using fuzzy logic via wireless sensor network
Creator
วุฒิชัย พัฒน์ชนะ
Subject
ฟัสซีลอจิก
Subject
อุปกรณ์ตรวจจับ
Subject
เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอการออกแบบและสร้างอุปกรณ์สวมใส่สำหรับระบบตรวจจับการล้มและจำแนกอิริยาบถโดยใช้ฟัซซี่ลอจิกผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เพื่อเฝ้าระวังสำหรับผู้สวมใส่อุปกรณ์ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุและถ้าเกิดอุบัติเหตุภายในอาคาร ระบบสามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ผู้สวมใส่อุปกรณ์ได้ ระบบที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำฟัซซี่ลอจิกมาใช้ร่วมกับการหาค่าความแปรปรวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าความเร่งเพื่อช่วยในระบบตรวจจับการล้มและจำแนกอิริยาบถ ได้ 9 ลักษณะด้วยกันคือ ยืน (ST: Stand) นั่ง (SD: Sit Down) ล้มหน้า (FF: Forward Fall) ล้มหลัง (BF: Backward Fall) ล้มซ้าย (LF: Left Fall) ล้มขวา (RF: Right Fall) นอน (LD: Lying Down) เดิน (WK: Walk) และวิ่ง (RN: Run) มีค่าความถูกต้องจากการทดสอบการจำแนกอิริยาบถอยู่ที่ 98% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพในจำแนกอิริยาบถได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ระบบที่นำเสนอยังสามารถระบุตำแหน่งผู้สวมใส่อุปกรณ์ภายในอาคารที่เกิดอุบัติเหตุด้วยวิธีการ Weighted Distance Fingerprint (WDF) ซึ่งเป็นการระบุตำแหน่งภายในอาคาร ร่วมกับระบบตรวจจับการล้มและจำแนกอิริยาบถผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ผลที่ได้จากการทดสอบมีความถูกต้องในการระบุตำแหน่งภายในอาคารอยู่ที่ 85% ทำให้ระบบที่นำเสนอสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศรวัฒน์ ชิวปรีชา
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
sorawat@telecom.kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-06
Date.Modified
2561-02-06
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ว865อ 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33