ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับศึกษาพฤติกรรมของวงจรออสซิลเลเตอร์ที่มีการป้อนสัญญาณไซน์หนึ่งความถี่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับศึกษาพฤติกรรมของวงจรออสซิลเลเตอร์ที่มีการป้อนสัญญาณไซน์หนึ่งความถี่
Title.Alternative
Mathematical model for studying behaviors of single-frequency sine wave forced oscillator
Creator
อารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา
Subject
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Subject
ออสซิลเลเตอร์
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับศึกษาพฤติกรรมของวงจร ออสซิลเลเตอร์สัญญาณไซน์และสัญญาณสี่เหลี่ยมที่มีการป้อนสัญญาณอินพุต แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับวงจรออสซิลเลเตอร์สัญญาณไซน์ ซึ่งอาศัยเทคนิคตัวแปรเวลาหลายตัวสามารถอธิบายพฤติกรรมของวงจรทั้ง 3 สภาวะ สภาวะแรกคือสภาวะไม่ล็อกจะเกิดขึ้นเมื่อความถี่อินพุตอยู่ ห่างจากความถี่อิสระมากๆ ในสภาวะนี้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่นำเสนอสามารถแสดงให้เห็นว่า กรอบด้านบนของแรมปลิจูดเหมือนกับสัญญาณมอดูเลตเชิงขนาด ถ้าความถี่อินพุตอยู่ใกล้ย่านการล็อกวงจรจะอยู่ในสภาวะบีต ซึ่งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่นำเสนอสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นเชิงคาบของแรมปลิจูด เฟส และความถี่ ในสภาวะล็อก วงจรออสซิลเลเตอร์จะทำการสร้างสัญญาณที่ซิงโครไนซ์กับสัญญาณอินพุต ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความถี่อินพุตอยู่ในย่านล็อก และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่นำเสนอสามารถค้นหาย่านการล็อก ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบสนองทางความถี่เชิงขนาดได้ ในกรณีของวงจรออสซิลเลเตอร์สัญญาณลี่เหลี่ยมที่มีการป้อนสัญาณอินพุต วงจรออสซิลเลเตอร์แบบผ่อนคลายจะถูกใช้ในการศึกษาพฤติกรรม ดังนั้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ นำเสนอจึงถูกพัฒนาขึ้นบนกลไกการสร้างสัญญาณเอาต์พุตที่ประกอบไปด้วยช่วงการเก็บประจุและคายประจุวงจรออสซิลเลเตอร์สัญญาณลี่เหลี่ยมที่มีการป้อนสัญาณอินพุต มี 2 สภาวะ สภาวะแรกคือ สภาวะไม่ล็อก ซึ่งเป็นสภาวะที่ความถี่อินพุตอยู่นอกย่านการล็อก ในสภาวะนี้แบบจำลองที่นำเสนอ สามารถแสดงการเบี่ยงเบนของคาบเวลาเอาต์พุตได้ เมื่อความถี่อินพุตอยู่ในย่านการล็อกวงจรจะ ประพฤติตัวเหมือนวงจรหารความถี่จำนวนคี่ ในสภาวะนี้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่นำเสนอ สามารถค้นหาย่านล็อกของวงจรเมื่อสัญญาณอินพุตเป็นสัญญาณไซน์ สัญญาณลี่เหลี่ยม และสัญญาณสามเหลี่ยม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปราโมทย์ วาดเขียน
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
pramote@telecom.kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-06
Date.Modified
2561-02-06
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. อ655บ 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144