ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบการจัดการร้านขายหนังสือ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบการจัดการร้านขายหนังสือ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Bookstore management system
Creator
พีร สุทธิอนันต์
Creator
ปวีนา ไกรวิลาศ
Creator
อำนาจ ขาวเน
Subject
การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย
Subject
ร้านขายหนังสือ -- การจัดการ -- วิจัย
Description.Abstract
ในปัจจุบันการทำธุรกิจค้าปลีกโดยไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ เช่นร้านขายหนังสือใต้อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง ซึ่งดำเนินการอยู่ด้วยการจัดการระบบที่ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ จัดการ พบปัญหาในการทำธุรกิจการค้าขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในการจัดการรายการซื้อของ ลูกค้าแต่ละท่าน ความยุ่งยากในการจัดการฐานข้อมูลรายการหนังสือที่เหลืออยู่ การไล่รายการหนังสือ ทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ การไล่รายหนังสือแบบแบ่งเป็นหมวดหมู่ หรือหารายการหนังสือตามลักษณะเฉพาะที่ ต้องการ อีกทั้งความไม่สะดวกใบการจัดการหนังลือคงคลัง การจัดเก็บรายการขาย หรือการเปลี่ยนแปลง ราคาหรือรายละเอียดของหนังสือที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ช่วยในการจัดการนั้น จะสามารถกำจัดปัญหาดังที่1กล่าวมาได้ และสามารถเพิ่มความเร็วในการทำการค้า เพิ่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจสูงสุด งานวิจัยเรื่องระบบการจัดการร้านขายหนังสือเป็นโครงการวิจัยที่มีจุดประสงค้หลักคือการจัดทำขึ้น เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒณาระบบของร้านขายหนังสือที่อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วย ในการจัดการทั้งในส่วนหน้าร้าน คือส่วนของการขายหนังสือ และส่วนของการจัดการหลังร้าน คือการ จัดการสินค้าคงคลัง การเก็บประวัติการขายย้อนหลัง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2557
Date.Issued
2561-01-26
Date.Modified
2561-01-26
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH อ686ร 2557
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89