ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การอบแห้งข้าวเปลือกในเครื่องอบแห้งแบบอินฟราเรดร่วมกับเบดสั่น : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การอบแห้งข้าวเปลือกในเครื่องอบแห้งแบบอินฟราเรดร่วมกับเบดสั่น : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Paddy drying in an infrared dryer with vibration bed
Creator
จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ
Subject
ข้าวเปลือก -- การอบแห้ง -- วิจัย
Subject
ข้าวเปลือก -- คุณภาพ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย
Description.Abstract
การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งแบบอินฟราเรดสุญญากาศ ร่วมกับเบดสั่น (WIR) ต่อลักษณะการอบแห้งและคุณภาพของข้าวเปลือกอบแห้งที่มีความชื้น 12% ฐานเปียก การศึกษานี้ใช้ข้าวเปลือกพันธุ์ กฃ 47 ที่ถูกคืนความชื้นจนมีค่าเป็น 25% ฐานเปียก และวางเป็นชั้นความหนา 10 mm ความเข้มของรังสีอินฟราเรด คือ 734, 853 และ 952 W/m2 มีการศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งแบบ WIR กับการอบแห้งแบบอินฟราเรดสุญญากาศ (VIR) และการอบแห้งแบบลมร้อน (HA) ที่อุณหภูมิ 45-120°C ด้วย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการอบแห้งแบบ WIR ที่ 734 W/m2 ให้ เปอร์เซ็นต์ของข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวสูง (38.31%) ซึ่งมีค่าใกล้กับเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากการอบแห้งแบบ HA ที่ 45°C (44.07%) อย่างไรก็ตาม การอบแห้งแบบ WIR ให้อัตราการอบแห้งสูงสุดมากกว่าและใช้เวลาในการอบแห้งตํ่ากว่า (0.0108 ± 0.0003 g/g dry matter min, 25 นาที) การอบแห้งแบบ HA (0.0018 ± 0.0004 g/g dry matter min, 360 นาที) การอบแห้งแบบ WIR และ VIR ยังทำให้ข้าวเปลือกอบแห้งมีอุณหภูมิตํ่าในช่วง 40-50°C ในระหว่างการอบแห้งด้วย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2557
Date.Issued
2561-01-25
Date.Modified
2561-01-25
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH จ533ก 2557
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมเครื่องกล


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49