ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สภาวะความเครียดของมนุษย์เงินเดือนในเมืองกรุงเทพ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
สภาวะความเครียดของมนุษย์เงินเดือนในเมืองกรุงเทพ
Title.Alternative
Employee's stress working in Bangkok
Creator
สกลพัฒน์ โชติปัทมนนท์
Subject
วิดีโออาร์ต
Subject
อินสตอลเลชัน (ศิลปกรรม)
Subject
ทัศนศิลป์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาทัศนศิลป์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เกิดจากที่ข้าพเจ้าตั้งข้อสงสัยและคำถาม กับการทำงานของมนุษย์เงินเดือน ในกรุงเทพทุกวันนี้ ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีสภาวะทางด้านจิตใจเป็นยังไง เนื่องด้วยจากข้าพเจ้าได้รับ ฟังข่าวสารจากกรมสุขภาพจิตและข่าวต่างๆตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะ อินเตอร์เน็ต Social Network โทรทัศน์ และ วิทยุ เป็นต้น ว่าในประชากรในเมืองกรุงเทพมหานครมีการความเครียด และมีการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาทำให้ข้าพเจ้าทำการสืบค้นข้อมูลในเรื่องนี้ โดย ข้าพเจ้าเจาะจงไปที่สภาวะความเครียดของกลุ่มพนักงานที่อาศัยและทำงานอยู่ในเมืองกรุงเทพใน ย่านใจกลางเมือง โดยเฝัาสังเกตและศึกษา ทั้งจากสถานที่จริงและจากงานวิจัยต่างๆเพื่อนำมาอ้างอิง ไม่ว่า อริยาบถ ท่าทาง การแสดง หรือกิจกรรมที่ทำเป็นประจำต่องานที่ทำ และวิจัยเกี่ยวกับ สุขภาพจิตของคนในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ทำให้ข้าพเจ้านำหัวข้อนี้มาศึกษาและเป็นแนวคิดใน การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ โดยพูดถึง การทำเรื่องซํ้าๆเป็นกิจวัตร จนทำให้เกิดความรู้สึก เครียด อึดอัด กดดัน เบื่อ และสภาพแวดล้อมรอบๆตัวที่ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจต่อพวกเขา ไม่ ว่าจะจำนวนของผู้คน เครื่องจักร เครื่องยนต์ เทคโนโลยี เสียง แสง แม้กระทั่งเพื่อนร่วมงาน หรือ เจ้านาย จนทำให้เกิดสภาวะความเครียดในระดับตาจนถึงสูงโดยข้าพเจ้าใช้ตัวเองเป็นตัวแทนในการ ถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ลงไปในผลงานสร้างสรรค์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กันจณา ดำโสภี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kunjana@hotmail.com
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-01-12
Date.Modified
2561-01-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ส121ส 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
ทัศนศิลป์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60