ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การติดตามผลการกายภาพบำบัดของผู้ป่วยข้อไหล่โดยการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การติดตามผลการกายภาพบำบัดของผู้ป่วยข้อไหล่โดยการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
Title.Alternative
The physical therapy tracking of patients with shoulder pains using motion sensor
Creator
จิตเจียระไน พานิชชาติ
Subject
อุปกรณ์ตรวจจับ
Subject
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
สะบักเป็นอวัยวะที่สำคัญในการยกแขน เป็นส่วนที่คอยช่วยพยุงและเป็นฐานกำลังในการ ขยับแขน ช่วยให้แขนสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ การเคลื่อนไหวสะบักที่ผิดท่าทางจะส่งผล โดยตรงต่อข้อไหล่และแขน อีกทั้งอวัยวะสะบักเป็นอวัยวะที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ยาก อาจจะทำ ให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค ทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถ ช่วยเหลือแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของสะบัก อีกทั้งจำแนกผู้ปกติ และผู้ผิดปกติได้ โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวสะบักด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ทั้งในคนปกติและผิดปกติโดยกำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหว 3 ท่าทางคือ ท่ายักไหล่ ท่ายกแขน เหยียดตรง และท่ากางสะบัก หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์มาสร้างกราฟออยเลอร์ เนื่องจาก กราฟออยเลอร์ไม่สามารถจำแนกข้อมูลคนปกติและปิดปกติได้ จึงนำกราฟมาแบ่งกลุ่มด้วยการจัด กลุ่มแบบเคมีน เพื่อให้สามารถหาความหนาแน่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกลุ่มเคมีน เห็นความหนาแน่นแต่ไม่ทราบตำแหน่งของความหนาแน่น จึงต้องนำข้อมูลกลุ่มย่อยจากกลุ่มเคมีนมา จัดกลุ่มแบบหาค่าคาดหวังสูงสุดเพื่อหาความหนาแน่นสูงสุดในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะสามารถนำความ หนาแน่นนั้นมากำหนดหลักเกณฑ์การคัดแยกข้อมูล โดยงานวิจัยนี้ใช้ค่าตำแหน่งความหนาแน่นของ ข้อมูลเป็นหลักเกณฑ์ในการจำแนกคนปกติและคนผิดปกติ ในแต่ละท่าทางจะมีเกณฑ์การคัดแยกคน ปกติและผิดปกติที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่าอัลกอริทึมที่นำเสนอสามารถจำแนกความ แตกต่างระหว่างคนปกติและคนผิดปกติได้ โดยท่าที่ 1 มีความถูกต้องสูงที่สุด คือ 92.31% และท่าที่ 2 และ 3 ได้ความถูกต้องเท่ากัน คือ 80.77% และใช้อัลกอริทึมนี้ประยุกต์ใช้ในการคัดกรองผู้ป่วย เบื้องต้นและสามารถติดตามการกายภาพบำบัดของผู้ป่วยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรางคณา กิ้มปาน
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
knwarang@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-01-12
Date.Modified
2561-01-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. จ397ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60