ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> พหุปัจจัยที่มีผลต่อการเดินข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
พหุปัจจัยที่มีผลต่อการเดินข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Multifactor affecting safety walks across the crosswalk in Bangkok Metropolitan
Creator
พิทักษ์พงษ์ พลสิทธิ์
Subject
ความปลอดภัยในท้องถนน
Subject
การออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
อุบัติเหตุรถซนคนเดินเท้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลรุนแรงซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นขณะข้ามถนน บริเวณทางม้าลาย ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพหุปัจจัยและความสัมพันธ์ของพหุปัจจัยที่มีผล ต่อการเดินข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยเป็นข้อมูลที่นักออกแบบ สามารถนำไปใช้ประกอบการออกแบบอุปกรณ์ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ ประโยชน์เพื่อการข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัย และนำไปสู่สวัสดิภาพของคนเดินเท้า การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเซิงปริมาณ ดำเนินงานโดยศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ นำปัจจัยที่ได้มาสร้างเป็น แบบสอบถาม ทดลองใช้ และเก็บข้อมูลจริง มีพื้นที่ในการวิจัยคือทางม้าลายหน้าอาคารแกรนด์ พาร์ควิวอโศก ถนนอโศกมนตรี คนเดินเท้าส่วนใหญ่คือบุคคลวัยทำงาน เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 145 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเซิงพรรณนา และเซิงอนุมาน ได้แก่ การประมาณค่าแบบช่วง เพื่อพยากรณ์ช่วงคำตอบ การหาค่านัยยะสำคัญทางสถิติ โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย การวิเคราะห์ t-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของหลายปัจจัยด้วย f-Test เพื่อหา ค่าที่แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าความน่าจะเป็น และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า พหุปัจจัยที่มีผลต่อการเดินข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัยใน กรุงเทพมหานคร มี 3 ระดับ ได้แก่ 1) กลุ่มปัจจัยคนเดินเท้า ประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านการใช้งาน ทางม้าลาย 2) กลุ่มปัจจัยการรับรู้ความปลอดภัย ประกอบด้วย ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยิน ด้านการคิด ด้านการรู้สึก 3) กลุ่มปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านคนเดินเท้า ความเสี่ยงด้านการ ขับชี่ยาน,พาหนะ ความเลี่ยงด้านองค์ประกอบทางม้าลาย ความเสี่ยงด้านสภาพการจราจร ปัจจัยด้าน ต่างๆ มีปัจจัยย่อยและมีความสัมพันธ์กันหลายประเด็น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ญาดา ชวาลกุล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
appphd_yada@yahoo.com
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-01-12
Date.Modified
2561-01-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. พ673พ 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การออกแบบอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การออกแบบอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60