ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
Title.Alternative
Product design for supporting exercises of the elderly
Creator
พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
Subject
การออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ปัญหาของโรคความดันโลหิตสูงในวัยสูงอายุไทย เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ไทย ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม เนื่องจากขาดแรงจูงใจ ขาด แรงผลักดันทางสังคม และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการออกกำลังกาย การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายสำหรับผ้สูงอายุ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลด้าน พฤติกรรมการออกกำลังกาย บริบทการดำเนินชีวิต ทัศนคติที่มีต่อการเดินออกกำลังกาย และความ ต้องการภายใต้บริบทของการทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ นำมาวิเคราะห์เนื้อหา ร่วมกับ แนวคิดการส่งเสริมแรงจูงใจ และสรุปเป็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการออกกำลัง กายสำหรับผ้สูงอายุ 2) ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัยออกแบบต่อพฤติกรรมการออกกำลัง กายของผู้สูงอายุ โดยประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์จากการทดลองใช้จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินด้านการ ใช้งานและแรงจูงใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยออกแบบ ประยุกต่ใช้เกมกระดานให้ผู้สูงอายุเดินออกกำลังกายร่วมกัน มีขั้นตอนประกอบด้วยการอุ่นเครื่อง ร่างกาย เดินออกกำลังกาย และเบาเครื่องร่างกาย ภายใต้แนวคิดการออกแบบ Sharea ที่มุ่งเน้นการ ส่งเสรมด้านสังคมให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมเดินออกกำลังกายร่วมกัน จากการทดลองด้าน การใช้งานผลิตภัณฑ์พบว่าผู้สูงอายุเดินออกกำลังกายได้ถูกต้องตามหลักการออกกำลังกาย ขนาดช่องมี ความเพียงพอต่อการใช้งาน วัสดุมีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถ เข้าใจความหมาย รูปร่าง รูปทรงของลวดลายสัญลักษณ์ส่งผลให้ใช้งานได้ถูกต้อง ด้านแรงจูงใจพบว่า ผู้สูงอายุมีมีการเดินออกกำลังกาย 3-4 ครั้งต่อลัปดาห์ แสดงว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย เพิ่มขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ญาดา ชวาลกุล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
appphd_yada@yahoo.com
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-01-12
Date.Modified
2561-01-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. พ667ก 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การออกแบบอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การออกแบบอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60