ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการรักษาบาดแผลเท้าหน้าของช้างเลี้ยง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการรักษาบาดแผลเท้าหน้าของช้างเลี้ยง
Title.Alternative
The product design to support wound healing on front feet of domestic elephants
Creator
รัฐธนันท์ ดอกคำฐิติพันธ์
Subject
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Subject
เท้า -- บาดแผลและบาดเจ็บ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
Subject
ช้าง
Subject
การออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ช้างเลี้ยงมีบาดแผลบริเวณเท้าเป็นจำนวนมากจากอุบัติเหตุ การรักษากระทำด้วยการแซ่ น้ำยาบริเวณบาดแผลที่เท้าในภาชนะเซ่น เซ่น บ่อปูนซีเมนต์ และกระบะพลาสติกเพื่อให้น้ำยาฆ่าเชื้อ โรคและเสริมสร้างเนื้อเยื่อบริเวณแผลในระยะเวลาที่สัตวแพทย์ต้องการ ปัญหาสำคัญที่ประสบคือ ขนาดของภาชนะที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมของช้างในขณะรักษา เท้าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากของ ช้าง โดยเฉพาะเท้าหน้าซึ่งเป็นเท้าที่รับนํ้าหนักมากที่สุด เป็นเท้าที่ต้องสัมผัสกับพื้นที่บริเวณใหม่ก่อน ส่วนอื่น เท้าหน้าจึงมีโอกาสเกิดบาดแผลมากกว่าส่วนอื่น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเซิงคุณภาพ ด้วย วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการรักษาบาดแผลเท้าหน้าของช้างเลี้ยง วิธีการวิจัย คือ สัมภาษณ์เซิงลึก สังเกต สำรวจและทดสอบการใช้งาน ผูให้ข้อมูลคือสัตวแพทย์ ควาญข้างและ ข้างที่บาดแผลเท้าหน้า ณ ศูนย์คซศึกษา จ.สุรินทร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา เชื่อมโยง ผลสู่การร่างแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินรูปแบบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัย คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการรักษาบาดแผลเท้าหน้าของข้างเลี้ยง มีส่วน ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ 1) ส่วนพื้น มีขนาดเส้นผ่านศนย์กลาง 53 ซม. วัสดุเป็นยางพารา 2) ส่วน ห่อหุ้ม มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก คล้ายรองเท้าบูท เส้นผ่านศูนย์กลาง 53 ซม. สูง 60 ซม. วัสดุหลัก เป็นผ้าคูนิล่อน ขึ้นรูปด้วยการเย็บมีตำแหน่งการรัด 3 จุด และ 3) ส่วนสายรัด มีขนาด 2.5 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร วัสดุเป็น โพลึเอสเตอร์มีตัวรัดเป็นโลหะแบบเพืองเกียร์ ผลการทดสอบการใช้ งานผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการรักษาบาดแผลเท้าหน้าของช้างเลี้ยงมีการใช้งานที่ สอดคล้องกับกายภาพขาและเท้าช้าง พฤติกรรมช้างที่มีแผลบาดเจ็บบริเวณเท้า และข้อมูลด้านการ สัตวแพทย์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kwkasemr@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-01-11
Date.Modified
2561-01-11
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ร354ก 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การออกแบบอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การออกแบบอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60