ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กรกรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าสาขาอัษฎางค์จังหวัดนครราชสีมา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กรกรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าสาขาอัษฎางค์จังหวัดนครราชสีมา
Title.Alternative
Interior environmental design guidelines to promote corporate identity : case study of Klang Plaza Department Store, Assadang Branch, Nakhonratchasima
Creator
ธิติสุดา ชีโพธิ์
Subject
อัตลักษณ์
Subject
ห้างสรรพสินค้า
Subject
การตกแต่งภายใน
Subject
สถาปัตยกรรมภายใน -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การสร้างอัตลักษณ์องค์กรในปัจจุบันนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจห้างสรรพสินค้าที่มีการ แข่งขันสูงขึ้น อีกทั้งการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารอัตลักษณ์ องค์กรไปยังผู้บริโภคโดยการสร้างความประทับใจต่อห้างสรรพสินค้า การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการสร้างอัต ลักษณ์องค์กรเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขารัษฎางค์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นกรณีศึกษา มืคำถามในการวิจัยเพื่อ 1.) ศึกษากระบวนการที่ สามารถนำมาใช้ศึกษาอัตลักษณ์องค์กร 2.) ศึกษาถึงองค์ประกอบทางกายภาพที่สามารถสื่อให้เห็น ถึงอัต ลักษณ์องค์กร และเพื่อ 3.) นำอัตลักษณ์องค์กรที่ได้จากการศึกษาข้างต้นมาใช้เป็นแนวทางการ ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเพื่อส่งเสริมอัต ลักษณ์องค์กร งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเซิงคุณภาพ เป็นการศึกษาหาอัตลักษณ์ขององค์กรโดยวิธีการ สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการแบบมืโครงสร้างกับผู้บริหารกิจการห้างสรรพสินค้าดังกล่าว พร้อมทั้ง ศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กรจากการรับรู้ของผู้บริโภคจำนวน 20 คนด้วยวิธีการวางบุคลิกภาพ (Identity Projection) และทำการสังเกตพฤติกรรมโดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมการใช้พื้นที่ จากนั้น จึงนำผลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยอาศัยกรอบทฤษฎีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ (Identity Process Theory) ของ เบรกเว็ล (Breakwell ,1986; 1992; 1993) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เป็น แนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน จากนั้นจึงทานสอบข้อมูลทั้งหมดที่ได้ด้วยวิธีการ สัมภาษณ์เซิงลึกแบบมืโครงสร้างกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากผู้บริโภคและผู้บริหารกิจการเพื่อตรวจสอบ ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของข้อมูลที่ได้ สรุปเป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อม ภายในเพื่อส่งเสริมอัต ลักษณ์องค์กร ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขาอัษฎางค์ จังหวัดนครราชสีมา มี หลักสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4 มิติได้ดังนี้ 1.) ด้านความโดดเด่น เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรก มีลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นสถาปัตยกรรมช่วง Mid-Century ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 2.) ด้านความต่อเนื่อง ผู้บริโภคส่วนมากจะเป็นคนโคราชหรือคนที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในโคราชนานแล้ว ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ ไม่ต้องการความซับซ้อนของการวางผังพื้น ทั้งมี ความคุ้นชินกับการจัดพื้นที่แบบนี้มาแต่เดิม จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงผังพื้น และควรสร้างความต่อเนื่อง ด้วยบริบทรอบข้างที่เป็นอาคารรปแบบใกล้เคียงกัน 3.) ความภาคภมิใจในตนเอง ห้างสรรพสินค้านี้ เป็นแห่งแรกและยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทำให้เกิดความผูกพันกันเป็นแบบรุ่นต่อรุ่น หากแต่ชาด ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่เป็นความภาคภูมิใจที่จะช่วยให้เห็นว่าเป็นห้างสรรพสินค้าชองคน โคราช 4.) ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ขนาดพื้นที่ของห้างสรรพสินค้านี้มีฃนาดไม่ใหญ่ มากนัก เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกวัยที่ต้องการเข้ามาใช้บริการ ด้วยเส้นทางสัญจรที่ไม่ซับซ้อน มี เส้นทางที่ซัดเจนทำให้ไม่เกิดปัญหาในการหลงทาง พร้อมทั้งเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สร้างความเชื่อมั่นใน ตนเองให้กับผู้ที่เช้ามาใช้บริการ ผลการศึกษาด้วยวิธีการวางบุคลิกภาพให้กับองค์กร พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าห้างสรรพสินค้านี้เป็นเพศหญิงในช่วงอายุ 35-60 ปี และได้คำจำกัดความของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้บริโภคคือ "ความเป็นกันเอง ความเป็นท้องถิ่น" ดังนั้นแนวคิดหลักที่ควรนำมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กรของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ควรมีลักษณะเป็นแบบ Mid-century Modern ผนวกกับการใช้ลวดลายที่แสดงถึงความเป็นท้องถิ่น เช่นลายจากผ้าหางกระรอกมาใช้ในการตกแต่ง และใช้โครงสีที่แสดงความเป็นธรรมชาติและเป็นกันเอง เช่น สีขาว น้ำตาล เทา ผสมผสานกับสีที่เป็นสัญญลักาณ์องค์กรคือสีเขียวมะนาวในการออกแบบ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เอกพล สิระชัยนันท์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ekapolsi@yahoo.com
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-01-11
Date.Modified
2561-01-11
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ธ589น 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60