ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนารูปแบบการใช้งานเตาพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประกอบอาหารภายในอาคารของธุรกิจรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนารูปแบบการใช้งานเตาพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประกอบอาหารภายในอาคารของธุรกิจรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรี
Title.Alternative
The functional development of solar cooker for a resort building,Karnchanaburi province
Creator
ศิวะภรณ์ คำแก้ว
Subject
เตา
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
Subject
การออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การใช้แก๊สในการประกอบอาหารก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยเซิงประยุกต์ครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเตาพลังงานแสงอาทิตย์ตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ประกอบอาหาร เพื่อประกอบอาหารภายในอาคารสำหรับธุรกิจรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ประกอบอาหารที่มีต่อเตาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผู้วิจัยพัฒนาด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ และ สอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบอาหาร 20 คน ของรีสอร์ท 4 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัซฌิมเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อผลในการพัฒนารูปลักษณ์เตาพลังงาน แสงอาทิตย์ด้วยแนวคิดการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ความต้องการของคาโนโมเดลภายใต้ แนวคิดรูปทรงคล้อยตามการใช้งานผ่านการประเมินรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ด้าน วิศวกรรม และด้านการจัดการพลังงาน ผลการวิจัยพบว่าระบบเตาพลังงานแสงอาทิตย์ใช้การควบคุมสามจุด ผู้วิจัยเลือกการใช้งานที่ มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบอาหารเพียงสองจุด รูปลักษณ์ของเตาจึงมีขนาดกว้าง ยาว สูงเท่ากับ 65 X 60 X 80 เซนติเมตร โดยมีรูปแบบกระทะหลุมที่ใช้แยกส่วนกับภาชนะประกอบอาหาร วัสดุเตา เป็นสแตนเลสที่มีรูปทรงเหลี่ยมและนํ้าหนักเบาจึงทำให้โทนลืเตาพลังงานแสงอาทิตย์สว่างกลมกลืน กับเครื่องครัวของธุรกิจรีสอร์ท และผสานเทคโนโลยีของการวัดอุณหภูมิด้วยระบบอินฟาเรดที่แสดง ค่าอุณหภูมิทางหน้าจอขณะประกอบอาหาร ผลทดสอบการใช้งานประกอบอาหารเป็นเวลา 5 วัน พบว่า ผู้ประกอบอาหารเกิดการตระหนักและพิจารณาถึงการใช้งานเตาพลังงานแสงอาทิตย์ใน ช่วงแรก เมื่อได้ใช้ในระยะเวลาหนึ่งผู้ประกอบอาหารมีประสบการณ์ ทำให้ใช้งานเตาพลังงาน แสงอาทิตย์ได้อย่างคล่องแคล่วสอดคล้องกับพฤติกรรมเดิมในการใช้เตาประเภทอื่น อีกทั้งการทดสอบ การใช้งานส่งผลให้ผู้ประกอบอาหารเกิดการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ที่ได้จากการใช้พลังงานทดแทนและ รับรู้ถึงกระบวนการทำงานของเตาพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ประกอบอาหารมีความพึงพอใจต่อการใช้ งานและรูปลักษณ์ของเตาพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับดี
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kwkasemr@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-01-10
Date.Modified
2561-01-10
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ศ547ก 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การออกแบบอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การออกแบบอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77