ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในโฮมสเตย์ให้สอดคล้องกับลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมของบ้านพื้นถิ่นในชุมชนคลองแดนจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
แนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในโฮมสเตย์ให้สอดคล้องกับลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมของบ้านพื้นถิ่นในชุมชนคลองแดนจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช
Title.Alternative
Interior architectural design recommendations for improving homestays in accordance with distinctive architectural characters of vernacular houses in Ban Klong Dan Community, Songkla and Nakhon Si Thammarat
Creator
สิทธินี อินทร์สุวรรณโณ
Subject
การตกแต่งภายใน
Subject
ที่พักนักท่องเที่ยว
Subject
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Subject
สถาปัตยกรรมภายใน -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ชุมชนบ้านคลองแดน จังหวัดสงขลา-นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความ เจริญรุ่งเรืองในอดีต ปัจจุบันชุมชนบ้านคลองแดนได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็น “ตลาดน้ำคลองแดน”บ้านหลายหลงในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนเป็นโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามา สัมผัสบ้านเรือนเก่าแก่ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน เมื่อมีการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวที่เพื่มมากขึน การแข่งขันในด้านเศรษฐกิจจึงส่งผลกระทบให้บ้านแต่ละหลังมีการปรับปรุง ซ่อมแซมในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปความเป็นอัตลักษณ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนจึงค่อยๆถูกกลืนหาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในโฮมสเตย์ให้สอดคล้องกับลักษณะเด่นทาง สถาปัตยกรรมของบ้านพื้นถิ่นในชุมชนคลองแดน จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและสื่ออิเล็คทรอนิคที่ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และรูปแบบสถาปัตยกรรมในชุมชนคลองแดน การสังเกต สำรวจบ้านพื้นถิ่นในชุมชนคลองแดนจำนวน 8 หลังและบ้านพื้นถิ่นที่ปรับปรุงเป็นโฮมสเตย์ 4 หลัง สัมภาษณ์เจ้าของบ้านพื้นถิ่นจำนวน 8 คน ลูกหลานเจ้าของบ้านพื้นถิ่นจำนวน 5 คน เจ้าของโฮมสเตย์บ้านพื้นถิ่นจำนวน 4 คน และคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองแดน 25 ปีขึ้นไปจำนวน10 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบสำรวจและสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น และทัศนียภาพ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์สภาพ ปัจจุบันกรณีศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมภายในบ้านพื้นถิ่นในชุมชนคลองแดน มีลักษณะทางกายภาพสามารถจำแนกบ้านตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ คือ เรือนไม้เดี่ยว เรือนแถวไม้เดี่ยว และเรือนแถวไม้ หลังคาส่วนใหญ่เป็นแบบหลังคาปั้นหยา และหลังคาหน้าจั่ววัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบืองดินเผาแผ่นบางจากเกาะยอ ปัจจุบันมีบางหลัง เปลี่ยนเป็น กระเบืองลอนคู่และสังกะสีลอนเล็กแทนวัสดุเดิม ฝาผนังไม้ยางตีเกล็ดทางนอน หรือผนังไม้ตีทับ ตามแนวตั้ง มีช่องลมอยู่เหนือประตูและหน้าต่าง ประตูหน้าบ้านทำจากไม้ยางเป็นแบบบานเฟี้ยม ไม้ การปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพืนถิ่นพบว่า ห้องนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมาเป็น ห้องครัว ห้องนอนและห้องโถงเป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด วิธีการรักษารูปแบบทาง สถาปัตยกรรมภายในเจ้าของบ้านและคนในชุมชนเลือกรักษาลักษณะดั้งเดิมด้วยวิธีการเลือกใช้ วัสดุดั้งเดิม และวัสดุใหม่คล้ายของเดิม โดยมีวิธีการหาวัสดุดั้งเดิมจากบ้านฟืนถิ่นหลังอื่นของ เพื่อนหรือครอบครัวที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ ซึ่งมีปัญหาเรื่องการหาช่างฝีมือและการ'ใช้ลืสมัย'ใหม่ทาทับ ผิวไม้เดิม รูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายในโฮมสเตย์ที่เจ้าของบ้านฟืนถิ่นและคนในชุมชนต้องการ คือ ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เลือกใช้วัสดุดั้งเดิมและวัสดุใหม่คล้ายของเดิมใน การปรับปรุงซ่อมแซม และปรับปรุงฟึนที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เบญจมาศ กุฏอินทร์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kutintara@hotmail.com
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-01-09
Date.Modified
2561-01-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ส722น 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144