ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาหมึกพิมพ์พลาสติซอลจาก EVA/NR และ EVA/ENR สำหรับงานพิมพ์สกรีน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาหมึกพิมพ์พลาสติซอลจาก EVA/NR และ EVA/ENR สำหรับงานพิมพ์สกรีน
Title.Alternative
Development of EVA/NR and EVA/ENR plastisol ink for silk screen printing
Creator
ประวิทย์ อาณัตินานนท์
Subject
หมึกพิมพ์
Subject
ซิลค์สกรีน
Subject
ยาง
Subject
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาหมึกพิมพ์พลาสติซอลโดยใช้พอลิเมอร์ผสมระหว่างเอทิลีนไวนิล อะซิเทตโคพอลิเมอร์ (EVA) กับยางธรรมชาติ (NR) และ EVA กับยางธรรมชาติอิพ๊อกซิไดซ์ (ENR) ใช้ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของ EVA/ยาง เป็น 90/10 80/20 และ 70/30 โดยใช้ไดออกทิลพทาเลต (DOP) และน้ำมันถั่วเหลืองอิพ๊อกซิไดซ์ (ESO) เป็นพลาสติไซเซอร์ ในอัตราส่วนโดยน้ำหนักของ พอลิเมอร์:DOP:ESO เป็น 1:4:3 หลังการผสมสูตรนำหมึกพิมพ์พลาสติซอลไปทดสอบสมบัติต่าง ๆ และสกรีนบนผ้าฝ้ายก่อนนำไปอบ และตรวจสอบความคมชัด การเปลี่ยนแปลงสี และความคงทนต่อ การซักล้าง พบว่าหมึกพิมพ์พลาสติซอล EVA/ยาง มีความหนืดน้อยกว่าหมึกพิมพ์เกรดการค้าแต่ สามารถสกรีนได้เช่นเดียวกับหมึกพิมพ์เกรดการค้า โดยหมึกพิมพ์พลาสติซอล EVA/ENR มีค่าความ หนืดต่ำกว่าหมึกพิมพ์พลาสติซอล EVA/NR เพราะความยาวสายโซ่โมเลกุลของ ENR มีค่าต่ำกว่า NR โดยอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดในการอบแห้งสัมผัสในเวลา 30 วินาที คือ 75°C ซึ่งมีค่าน้อยกว่าหมึกพิมพ์เกรด การค้า (180°C) ผลการทดสอบความคงทนหลังการซักล้าง 5 ครั้ง พบว่าหมึกพิมพ์ EVA/ENR มีความ คงทนหลังการซักล้างดีกว่าหมึกพิมพ์ EVA/NR เนื่องจากมีขั้วมากกว่าทำให้เกิดการยึดติดกับผ้าฝ้ายได้ ดีขึ้น ดังนั้นหมึกพิมพ์สูตร 82ENR50 มีความคงทนหลังการซักล้าง 5 ครั้งที่ดีที่สุด การศึกษาผลการใช้ เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (BPO) เป็นสารริเริ่มการเชื่อมโยงที่ 1 phr พบว่าหมึกพิมพ์มีความคมชัดของ ลวดลายที่ดีขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงสีหลังการซักล้าง 5 ครั้ง ที่น้อยลง โดยใช้อุณหภูมิในการอบ 80°C เป็นเวลา 30 วินาที และจากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจใน เรื่องสีหลังอบให้ความร้อนของหมึกพิมพ์สูตร 82ENR50B1 มากที่สุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kmpathav@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2560-12-28
Date.Modified
2560-12-28
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ป378ก 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113