ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินามเชิงลบด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดวิธีของเบส์และวิธีมาร์คอฟเชนมอนติคาร์โล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินามเชิงลบด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดวิธีของเบส์และวิธีมาร์คอฟเชนมอนติคาร์โล
Title.Alternative
Efficiency comparison of parameter estimations of negative binomial distribution by maximum likelihood, Bayes', and Markov Chain Monte Carlo methods
Creator
อัญมณี กุมมาระกะ
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
Subject
การแจกแจงแบบนิเสธทวินาม
Subject
ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์
Subject
กระบวนการมาร์คอฟ
Subject
สถิติประยุกต์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ ประซากร (p) หรือค่าความน่าจะเป็นที่จะได้รับความสำเร็จในการทดลองแต่ละครั้งของการแจกแจง ทวินามเซิงลบ แบบจุดและแบบซ่วง ด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด วิธีของเบส์ที่มีการแจกแจงก่อนเป็น การแจกแจงบีตา และวิธีมาร์คอฟ เซน มอนติคาร์โล โดยใซ้ตัวอย่างสุ่มจากการแจกแจงทวินามเซิงลบ ที่มีค่าพารามิเตอร์ของประซากร (p) เท่ากับ 0.2 0.5 และ 0.8 และค่าพารามิเตอร์ r หรือจำนวน ครั้งของความสำเร็จ สำหรับการประมาณค่าแบบจุด ขนาดตัวอย่าง 10 (r= 3 5 และ 7) ขนาด ตัวอย่าง 30 (r = 10 15 และ 20) และขนาดตัวอย่าง 50 (r = 10 20 และ 30) สำหรับการประมาณ ค่าแบบช่วง ขนาดตัวอย่าง 30 (r = 10 15 และ 20) ขนาดตัวอย่าง 50 (r = 10 20 และ 30) และ ขนาดตัวอย่าง 70 (r = 15 30 และ 45) และกำหนดระดับความเชื่อมั่น 90% 95% และ 99% โดย ใซ้โปรแกรมอาร์ และท0าซํ้า 1,000 รอบในแต่ละสถานการณ์ โดยการประมาณค่าแบบจุดจะพิจารณา จากการทดสอบสมมติฐานการเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็นของความสำเร็จในแต่ละครั้งของ การทดลองของตัวอย่างกับค่าพารามิเตอร์ของประซากร โดยใซ้การทดสอบที สำหรับการประมาณค่า แบบช่วงจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธความเชื่อมั่นและค่าความกว้างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่น สำหรับการประมาณค่าแบบจุด พบว่าส่วนใหญ่วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดให้ค่าประมาณไม่ แตกต่างจากค่าพารามิเตอร์ของประซากร ยกเว้นเมื่อค่าพารามิเตอร์ของประซากรเท่ากับ 0.8 และ ขนาดตัวอย่างมีค่า 30 ขึ้นไป สำหรับวิธีของเบส์ และวิธีมาร์คอฟ เซน มอนติคาร์โลส่วนใหญ่ให้ ค่าประมาณไม่แตกต่างจากค่าพารามิเตอร์ของประซากร เมื่อค่าพารามิเตอร์ของประซากรเท่ากับ 0.5 และ 0.8 โดยเฉพาะเมื่อขนาดตัวอย่างมีค่า 30 ขึ้นไป สำหรับการประมาณค่าแบบช่วงในสถานการณ์ ส่วนใหญ่ วิธีของเบส์จะให้ค่าความกว้างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่นแคบที่สุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อัชฌา อระวีพร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kaautcha@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2560-12-28
Date.Modified
2560-12-28
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. อ533ก 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77