ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ยอดขายเครื่องปรับอากาศโดยวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์และวินเทอร์วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ยอดขายเครื่องปรับอากาศโดยวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์และวินเทอร์วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
Title.Alternative
Comparison of sales forecasting models for air conditioners by Holt and Winters Exponential Smoothing method, Box-Jenkins method and artificial neural networks
Creator
พรรณิภา คุ้มสิน
Subject
Generating functions, Exponential
Subject
พยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Subject
การขาย -- เครื่องปรับอากาศ -- พยากรณ์
Subject
สถิติประยุกต์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาตัวแบบสำหรับการพยากรณ์ปริมาณยอดขายเครื่องปรับอากาศ รุ่น A-1 A-2 และ A-3 โดยใช้ข้อมูลปริมาณยอดขายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 132 ค่า ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 สำหรับการสร้างและคัดเลือกตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์และวินเทอร์ วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม ส่วนชุดที่ 2 เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 สำหรับทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์ค่ารากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error : RMSE) เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวแบบพยากรณ์ ส่วนค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) ใช้เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ของค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าจริง ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบพยากรณ์ที่ได้จากวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ให้ความถูกต้องของการพยากรณ์ยอดขายเครื่องปรับอากาศรุ่น A-1 และ A-2 มากที่สุด ซึ่งมีค่า RMSE ของข้อมูลชุดที่ 1 เท่ากับ 7,027.8376 และ 5,481.5986 ตามลำดับ และมีค่า MAPE ของข้อมูลชุดที่ 2 เท่ากับ 27.07% และ 8.94% ตามลำดับ สำหรับการพยากรณ์ยอดขายเครื่องปรับอากาศรุ่น A-3 พบว่าตัวแบบพยากรณ์ที่ได้จากวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์และวินเทอร์ให้ความถูกต้องของการพยากรณ์มากที่สุด ซึ่งมีค่า RMSE ของข้อมูลชุดที่ 1 เท่ากับ 4,252.7092 และมีค่า MAPE ของข้อมูลชุดที่ 2 เท่ากับ 14.26% จากนั้นผู้วิจัยนำตัวแบบที่เหมาะสมของเครื่องปรับอากาศทั้ง 3 รุ่นไปประยุกต์ใช้โดยนำไปพยากรณ์ล่วงหน้าจำนวน 12 เดือน (เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงตามการวางแผนการผลิตของบริษัท (ช่วงที่ 1 คือ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และ ช่วงที่ 2 คือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560) พบว่าการพยากรณ์ปริมาณยอดขายของเครื่องปรับอากาศ รุ่น A-1 A-2 ด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ และรุ่น A-3 ด้วยวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์และวินเทอร์มีค่าความถูกต้องสูงกว่าวิธีเดิมของบริษัท
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมศรี บัณฑิตวิไล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kpsomsri@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2560-12-18
Date.Modified
2560-12-18
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. พ263ก 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33