ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมโรคใบไหม้ข้าวจากเชื้อแอคติโนมัยสีท

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมโรคใบไหม้ข้าวจากเชื้อแอคติโนมัยสีท
Title.Alternative
Product development for rice blast disease control from actinomycetes
Creator
นริศรา ก่ำแก้ว
Subject
แอคติโนไมซิส
Subject
สารต้านเชื่อรา
Subject
ข้าว -- โรคใบไหม้
Subject
เทคโนโลยีชีวภาพ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
แอคติโนมัยสีท จำนวน 15 ไอโซเลต ถูกแยกมาจากต้นข้าวและดินบริเวณรอบๆรากข้าวและถูกนำมาวิเคราะห์ลักษณะทางอนุกรมวิธานด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการวิเคราะห์ลำดับ นิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA พบว่าแอคติโนมัยสีทเหล่านี้เป็นสมาชิกของแอคติโนมัยสีทในสกุล Streptomyces Micromonospora Amycolatopsis และ Actinomadura จากการคัดกรองสำหรับกิจกรรมการต้านเชื้อก่อโรคใบไหม้ข้าว (anti-Pyricuraria grisea) พบเชื้อแอคติโนมัยสีทจำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ AT1L-8, AT1S-8 และ SLB1-1 แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรคใบไหม้ข้าวได้ดี จึงถูกคัดเลือกมาเลี้ยงในอาหารเหลว 3 ชนิด ได้แก่ Potato dextrose broth (PDB), Yeast extract Malt extract broth (YM) และ Glycerol molasses peptone broth (GMP) เพื่อหาชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อการสร้างสารยับยั้งเชื้อ Pyricuraria grisea ที่ดี พบว่าสายพันธุ์ AT1S-8 ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร GMP สามารถยับยั้งเชื้อ Pyricuraria grisea ได้สูงที่สุด จากนั้นนำผงน้ำหมักของเชื้อ AT1S-8 มาทดสอบเพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ข้าวโดยทำการทดลอง 5 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5% น้ำหนักต่อปริมาตร (%w/v) ซึ่งแสดงประสิทธิภาพการยับยั้งได้ 90.52, 92.94, 94.38, 97.94 และ 99.33 % ตามลำดับ จากการทดลองนี้พบว่า ความเข้มข้นที่ระดับ 0.4 และ 0.5 %w/v สามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ข้าวได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงเลือกความเข้มข้นที่ระดับ 0.4 %w/v มาทำการขึ้นตำรับผลิตภัณฑ์โดยการเติมสารลดแรงตึงผิว 4 ชนิด ได้แก่ Np9, Tergitol (15-S-5), Tergitol (15-S-7) และ Triton (X-100) เพื่อทดสอบการป้องกันและยับยั้งการเกิดโรคใบไหม้ข้าวในระดับโรงเรือน พบว่าตำรับผลิตภัณฑ์ที่ผสม Tergitol (15-S-7) ความเข้มข้น 0.1 %w/v (Anti-P. grisea product I) สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Pyricuraria grisea ได้สูงที่สุด จึงนำตำรับนี้ไปใช้ทดสอบในระดับแปลงนา และพบว่าตำรับผลิตภัณฑ์ที่ระดับความเข้มข้น 2 เท่าสามารถยับยั้งและป้องกันโรคใบไหม้ข้าวได้เทียบเท่ากับสารเคมีกำจัดเชื้อรามาตรฐาน carbendazim ที่ระดับความเข้มข้น 0.1%
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จิตติ ท่าไว
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ktchitti@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2560-12-18
Date.Modified
2560-12-18
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. น253ก 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีชีวภาพ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีชีวภาพ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87