ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การหาความหนาที่เหมาะสมของตะกั่วและเหล็กเพื่อเก็บกากกัมมันตรังสีจากซอฟแวร์แมทแลป

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การหาความหนาที่เหมาะสมของตะกั่วและเหล็กเพื่อเก็บกากกัมมันตรังสีจากซอฟแวร์แมทแลป
Title.Alternative
Optimization of lead and iron thicknesses for radioactive waste storage from matlab software
Creator
กิตติพศ ส่งเกียรติวงศ์
Subject
แมทแล็บ
Subject
การประมาณค่าในช่วง
Subject
กัมมันตภาพรังสี
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ในงานวิจัยนี้เป็นการหาความหนาที่เหมาะสมของภาชนะเก็บกากกัมมันตรังสีที่มีพลังงานรังสีและความเข้มรังสีคือ 1.3325 MeVและ 100 mSv/hr ตามลำดับ ด้วยโมเดลการออปติไมเซชันโดยใช้ซอฟแวร์แมทแลป การคำนวณนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือวิธี Logarithmic interpolation สำหรับการคำนวณสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลส่วนที่สองคือวิธี Bi-logarithmic interpolation สำหรับการคำนวณเอ็กซ์โพเชอร์บิวต์อัพแฟกเตอร์และ ส่วนที่สามคือเทคนิคการวิเคราะห์ความหนาที่เหมาะสมของวัสดุตะกั่วและเหล็กให้ลดทอนความเข้มรังสีเท่ากับ 0.1 mSv/hrจากเส้นกราฟคอนทัวร์ ผลลัพธ์จากการประมวลผลค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลและเอ็กซ์โพเชอร์บิวต์อัพแฟกเตอร์พบว่ามีค่าความถูกต้องแม่นยำสูงเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์ของ NIST และ ANS-6.4.3และพบว่าค่าความหนาที่เหมาะสมของวัสดุตะกั่วและเหล็กมีค่าคือ X₁ = 3.7 cm. และ X₂= 16cmตามลำดับ น้ำหนักและงบประมาณของภาชนะที่ความหนานี้คือ 943.9kg และ 188.5 USD ตามลำดับในอนาคตโมเดลนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินความปลอดภัยด้านรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานรังสีบริเวณภายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สาหร่าย เล็กชะอุ่ม
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kksarai@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2560-12-01
Date.Modified
2560-12-01
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ก674ก 2560
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33