ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ฟิล์มผสมจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรไดอัลดีไฮด์และแป้งมันสำปะหลัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ฟิล์มผสมจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรไดอัลดีไฮด์และแป้งมันสำปะหลัง
Title.Alternative
Dialdehyde cassava starch and cassava starch blended films
Creator
ปรารถนา คำใส
Subject
ฟิล์มพลาสติก
Subject
พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ
Subject
แป้งมันสำปะหลัง
Subject
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการเตรียมแป้งไดอัลดีไฮด์จากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้โซเดียมเปอร์ไอโอเดตเป็นสารออกซิไดส์โดยมีอัตราส่วนโดยโมลของแป้งต่อโซเดียมเปอร์ไอโอเดต เป็น 1:0.25, 1:0.50, และ 1:1 พบว่ามีจำนวนหมู่แทนที่อยู่ในช่วง 17.10+0.65, 37.32±0.55 และ 63.26±0.77 ตามลำดับ ผลจากการศึกษาสัณฐานวิทยาพบว่าลักษณะของเม็ดแป้งที่เตรียมได้นั้นเปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษา FTIR ของแป้งไดอัลดีไฮด์พบพีคในช่วง 1730-1750 cm ̄ ¹ ซึ่งเป็นการสั่นแบบ C= O stretching ของหมู่ คาร์บอนิลของหมู่อัลดีไฮด์ จากการศึกษา TGA พบว่าแป้งที่มีหมู่แทนที่อัลดีไฮด์เพิ่มมากขึ้นนั้นทำให้ อุณหภูมิการสลายตัวของแป้งลดลง เปอร์เซ็นต์นํ้าหนักที่หายไปลดลง นอกจากนี้ความหนืดของ สารละลายแป้งไดอัลดีไฮด์ ที่อฺณหภมิต่าง ๆ ลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับแป้งที่ไม่ได้ทำการดัดแปร จากนั้นนำแป้งไดอัลดีไฮด์แต่ละสูตรมาเตรียมฟิล์มด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบเทหล่อโดยใช้ กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ โดยใช้แป้งไดอัลดีไฮด์ร้อยละ 15, 30, 50 และ 70 ชองนํ้าหนักแป้ง มันสำปะหลัง ไดยผลจาก FTIR ของฟิลมผสมแป้งไดอัลดีไฮด์ที่เตรียมไดัพบว่าฟิลมแป้งไดอัลดีไฮดใน แต่ละสูตรนั้น และพบพีคใหม่ในช่วง 1730-1750 cm ̄ ¹ ซึ่งเป็นการสั่นแบบ C= O stretching ของหมู่ คาร์บอนิล พบการเคลื่อนที่ไปยังเลขคลื่นที่ตํ่าลงของ พีคที่ 3300-3500 cm ̄ ¹ ซึ่งเป็นการสั่นของ O-H stretching ของพันธะไฮโดรเจนของแป้งมันสำปะหลังและแป้งไดอัลดีไฮด์ นอกจากนี้พบว่าแป้งที่หมู่อัลดี ไฮด์เพิ่มมากขึ้นนั้นทำให้เปอร์เซ็นต์การบวมตัวและการดูดซับนํ้าตํ่าลงมากยิ่งขึ้น เมื่อปริมาณแป้งที่มีหมู่ไดอัลดีไฮด์เพิ่มมากขึ้น พบว่าฟิล์มผสมนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ดียิ่งขึ้น และสมบัติเซิงกลของฟิล์มผสม ได้แก่ ความเค้น และ มอดุลัสมีค่าเพิ่มมากขึ้น แต่เปอร์เซ็นต์ในการดีงยืดลดตํ่าลง นอกจากนื้ยังพบว่าฟิล์ม ที่ผสมแป็งไดอัลดีไฮด์ที่มีปริมาณหมู่อัลดีไฮด์เพิ่มมากขึ้นและมีเปอร์เซ็นต์ต่อนํ้าหนักของแป็งมันสำปะหลัง เพิ่มขึ้น นั้นทำให้มีอุณหภูมิการสลายตัวลดลงและเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักที่หายไปลดลง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ksjutara@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-30
Date.Modified
2560-11-30
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ป453ฟ 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77