ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกาย
Title.Alternative
Study of tailue cultural art for accessory product design
Creator
รัษฎา วงศ์อนันต์
Subject
ไทลื้อ
Subject
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
Subject
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ มีวัตถูประสงค์ 1) ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทลื้อ 2) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ 3) เพื่อประเมิน ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อจำนวน 4 จังหวัด คือ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ และ น่าน ใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจงโดยใช้แบบ สัมภาษณ์เพื่อนำมาเป็นข้อมูลมาใช้วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วน ชั้นตอนการพัฒนาและออกแบบ ใช้กระบวนการวิเคราะห์ทฤษฏี การกระจายหน้าที่เซิงคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ประเมินผลการออกแบบนำ ข้อเสนอแนะมาพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบ ของผลิตภัณฑ์และประเมินความพึงพอใจ ของผู้บริโภคที่มี ต่อผลิตภัณฑ์เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติได้แก่ค่าเฉลี่ยร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัยการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทลื้อจากการสัมภาษณ์ลงพื้นที่ภาคสนามได้ผ่านการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยทฤษฏีกระบวนการตัดสินใจเซิงลำดับ (Analytic Hierarchy Process) พบว่าสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ คือด้านผ้าทอที่มีความเหมาะสมนำมาประยุกต์ ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายพบว่าผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค่าคะแนนกระเป๋าสตรี รูปแบบที่ 1 มากที่สุดมีค่าเท่ากับ (X̅ =4.69, SD.=0.454) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้ กับลวดลายของผ้าทอไทลื้อลายนํ้าไหลสีสันสดใสที่สื่อถึงความป็นเอกลักษณ์ของศิลปะหัตกรรมผ้าทอ ไทลื้อ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และผลการประเมินความพึงพอใจที่ผู้บริโภค มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่อง ประกอบการแต่งกายจำนวน 100 คน พบว่าค่าคะแนนด้านประโยซน์ใช้สอย มีความเหมาะสมมาก(X̅ = 4.14, S.D.=0.62) ด้านความงามและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีความเหมาะสมมาก (X̅ = 4.07,S.D.=0.62) ด้านราคาที่เหมาะสม มีระดับความเหมาะสมมาก (X̅ =3.85, S.D.=0.65) ด้านคุณค่าและความงามศิลปวัฒนธรรม ความเหมาะสมมากอยู่ที่ (X̅ =3.95, S.D.=0.60) ด้านส่งเสริมการขายมีความเหมาะสม (X̅ = 3.55, S.D.=0.76)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อุดมศักดิ์ สาริบุตร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ksudomsa@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-29
Date.Modified
2560-11-29
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ร389ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33