ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลชิปปาเรื่องผังงานและโครงสร้างการเขียนผังงานโปรแกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลชิปปาเรื่องผังงานและโครงสร้างการเขียนผังงานโปรแกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Title.Alternative
Development of web-based instruction with cippa model learning on flowchart diagram and structured programming for grade 9
Creator
ณีรนุช หวานตลอด
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
Subject
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Subject
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับการจัดการ เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ผังงานและโครงสร้างการเขียนผังงานโปรแกรม ที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วย บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ห้องเรียน 40 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) ด้วยการจับสลาก เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ โมเดลซิปปา แบบประเมินคุณภาพบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.27-0.67 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.33-0.67 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent samples ผลการวิจัยพบว่า 1.คุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง ผังงานและโครงสร้างการเขียนผังงาน โปรแกรม มีคฺณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.83), ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียอยู่ในระดับ ดีมาก (X̅= 4.52) 2.คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ผังงานและโครงสร้างการเขียนผัง งานโปรแกรม มีคุณภาพในระดับดี (X̅ = 4.48) 3.บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง ผังงานและโครงสร้างการเขียนผังงานโปรแกรม มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.67/87.58 4.นักเรืยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับ การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ผังงานและโครงสร้างการเขียนผังงานโปรแกรม สูงกว่าก่อน เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ไพฑูรย์ พิมดี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kppaitoo@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-24
Date.Modified
2560-11-24
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ณ451ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77