ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนของครูเกษตรระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และ 2 กรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนของครูเกษตรระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และ 2 กรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Computer utilization in teaching among agricultural teachers in high schools under the Secondary Educational Service Area Office 1 and 2, Bangkok
Creator
พิรุณ อาชวะพาณิชย์
Subject
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
Subject
ครูเกษตร
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนและป้ญหาที่เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนของครูเกษตรระดับมัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 กรุงเทพมหานคร ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูเกษตร จำนวน 61 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าคะแนนเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการทำการสอนจนถึงปัจจุบัน 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการใช้คอมพิวเตอร์ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ ด้านผู้สอนอยูในระดับมาก (µ = 3.77) ด้านผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (µ = 3.83) ด้านหลักสูตรเนื้อหา และสาระอยู่ในระดับมาก (µ = 3.52) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (µ = 3.42) ด้านสื่อการเรียนการสอนในระดับปานกลาง (µ =3.34) และด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก (µ = 3.81) ส่วนความต้องการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ พบว่า ด้านความต้องการ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีความต้องการเข้ารับการฝืกอบรมมากที่สุด (42.6%) และมีความ ต้องการรับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft ต่าง ๆ (16.3%) รองลงมา คือ การทำ สื่อมัลติมีเดีย (14.7%) และมีความต้องการอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้งาน (13.1%) และมีอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว (9.8%) เมื่อประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ แก้ไขด้วยการสอบถามครูคอมพิวเตอร์หรือผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด (45.9%) และเสนอให้โรงเรียนควรมี บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาทางคอมพิวเตอร์มาช่วยให้คำแนะนำหรือมีเจ้าหน้ารับผิดชอบโดยตรง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ภัคพงศ์ ปวงสุข
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kppakkap@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-23
Date.Modified
2560-11-23
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. พ734ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ครุศาสตร์เกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77