ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษากระบวนการดัดไม้สักอายุ 7-14 ปี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษากระบวนการดัดไม้สักอายุ 7-14 ปี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
Title.Alternative
Study of process bending teak age of 7-14 years to development furniture
Creator
กัณฑ์อเนก เรไร
Subject
ไม้ดัด
Subject
การออกแบบเครื่องเรือน
Subject
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษากระบวนการและเทคนิคการดัดไม้สักอายุ 7-14 ปี 2) ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากการดัดไม้สักอายุ 7-14 ปี 3) ประเมินความพึงพอใจใน ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากการดัดไม้สักอายุ 7-14 ปี วิธีการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการดัดไม้สักอายุ 7-14ปี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน เครื่องมือที่ใซ้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามด้านการออกแบบ และ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเป็นกระบวนการโดยเริ่มจาก การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านไม้สัก ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านคุณภาพทางกลของไม้สัก ศึกษากระบวนการดัดไม้ ทำการทดลองดัดไม้ตามกรอบแนวความคิด นำไม้ที่ได้จากการดัดส่งทดสอบ เพื่อหาค่าความแข็งแรง เข้าสู่กระบวนการออกแบบ คัดเลือกภาพร่าง โดยการสรุปภาพร่างจำนวน 3 แบบ นำไปให้ผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ประเมินเพื่อประเมินด้านออกแบบ แบบภาพร่าง ซึ่งข้อมูลที่ได้ นำมาวิเคราะห์ทางค่าสถิติ นำมาผลิตเครื่องเรือนต้นแบบการดัดไม้สัก และนำไปประเมินความพึง พอใจ โดยการนำเครื่องเรือนไม้ดัดต้นแบบ เอกสารการดัดไม้ บอร์ดแสดงการดัดไม้ และสอนวิธีการ ดัด ที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการดัดด้วยวิธีการเซาะร่อง ความโค้งของไม้เกิดจากความลึกใน การเซาะร่องกับความถี่ของการเซาะ แต่วิธีการนี้เนื้อไม้ถูกตัดออก ทำให้ไม่สามารถรับแรงได้ ส่วนไม้ สักอายุ 7-14 ปี มืความยืดหยุ่นสูงกว่าแต่เปราะหักง่ายจึงไม่สามารถเซาะร่องลึกและไม่สามารถทำให้ โค้งเท่าไม้สักอายุเกิน 30 ปี การดัดแบบซ้อนชั้น ความโค้งเกิดจากความบาง ไม้ที่มืความบางมากจะ สามารถทำรูปแบบได้อย่างอิสระ โดยความแข็งแรงเกิดจากจำนวนในการซ้อนชั้นมากความแข็งแรงก็ เพิ่มขึ้น ส่วนไม้สักอายุ 7-14 ปี มืความยืดหยุ่นสูงสามารถโค้งได้มากกว่า ดังนั้นไม้สักอายุ 7-14 ปี สามารถดัดซ้อนชั้นได้ดีกว่าไม้สักอายุเกิน 30 ปี และการดัดด้วยการอบไอนํ้า จะโค้งได้มากหรือน้อย อยู่ที่ความหนาของไม้สักอายุ7-14ปีสามารถโค้งได้มากกว่าเพราะความหนาแน่นของไม้ตํ่ากว่า ผล จากการประเมินรูปแบบได้เก้าอี้ที่ฃาหน้าใช้การดัดด้วยวิธีการอบด้วยไอนํ้า ขาหลังและที่นั่งใช้การอบ แบบซ้อนชั้น และพนักพิงใช้การดัดแบบเซาะร่องโดยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มืกระบวนการ ดัดไม้สักอายุ 7-14 ปี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน ในภาพรวมมืค่าเฉลี่ย (X̅=3.85) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.=10) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการดัดไม้มืประโยชน์ และการดัดโดยการอบไอนํ้า เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการผลิตเครื่องเรือน ค่าเฉลี่ย (X̅=4.53) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจสูงสุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธเนศ ภิรมย์การ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kpthanat@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-16
Date.Modified
2560-11-16
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ก384ศ 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33