ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการบริโภคอาหารในร้านอาหารแผงลอยริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการบริโภคอาหารในร้านอาหารแผงลอยริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Consumer's satisfaction towards street food consumption in Bangkok
Creator
นันทิรัตน์ สีทอนสุด
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
Subject
แผงลอย
Subject
ร้านอาหาร
Subject
การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการบริโภคอาหารแผงลอยริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการบริโภคอาหารแผงลอยริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร และคุณลักษณะส่วนบุคคลและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารแผงลอยริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรและการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่พักอาศัยหรือประกอบอาชีพในบริเวณย่านธุรกิจที่สำคัญของจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ Cochran จำนวน 400 คน ใช้สถิติเชิงพรรณาและเชิงอนุมานโดยใช้ Multiple Regression ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการบริโภคอาหารแผงลอยริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และการศึกษาคุณลักษระส่วนบุคคลและความพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมด้านความถี่ของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารแผงลอยริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ เพศ อายุ ที่แตกต่างกัน และความพึงพอใจ ได้แก่ ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและความพึงพอใจด้านความปลอดภัย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารแผงลอยริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและความพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านมูลค่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารแผงลอยริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ อายุ รายได้ ที่แตกต่างกัน และความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมด้านมูลค่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารแผงลอยริมบาทวิถี อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
โอปอล์ สุวรรณเมฆ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ksopal@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-15
Date.Modified
2560-11-15
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. น431ค 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70