ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Title.Alternative
The desirable characteristics of employees obtaining high vocational level in Laemchabang Industrial Estate
Creator
ปรียานารถ เชื้อเจริญ
Subject
ผู้ประกอบการ -- ทัศนคติ
Subject
แรงงาน
Subject
บริหารธุรกิจ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงาน และเปรียบเทียบทัศนะของผู้ประกอบการ ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประกอบไปด้วย ด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการมีวินัยในตนเอง โดยจำแนกตามลักษณะของโรงงาน จำนวนพนักงานในองค์กร และระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ สำหรับการเก็บข้อมูล เก็บโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม ซึ่งมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง 110 คน ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลจัดการงานบริหารบุคคลในโรงงานนั้นเพียง 1 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงาน และเปรียบเทียบทัศนะของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านการมีวินัยในตนเอง อยู่ในระดับมาก
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วอนชนก ไชยสุนทร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kcwornch@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-14
Date.Modified
2560-11-14
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ป473ค 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
บริหารธุริจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
บริหารธุรกิจ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49