ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
Title.Alternative
Factors affecting teacher teamwork under the Secondary Educational service Area Office 2
Creator
ณัฏฐาภรณ์ มหาพรม
Subject
ครู -- การทำงานเป็นทีม
Subject
การทำงานเป็นทีม
Subject
การบริหารการศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการทำงานเป็นทีมของครู ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครู ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครู และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 166 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า 1) ครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีระดับการทำงานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.23, S = .48) 2)ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (x̅ = 4.09,S = .43) 3) ปัจจัยด้านลักษณะการทำงาน (X₁) ด้านสภาพแวดล้อม (X₂ ) ด้านโครงสร้างทีม (X₃) ด้านผู้นำทีม (X₄ ) และด้านการมีส่วนร่วม (X₅) มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประกอบด้วยปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X₅) และด้านโครงสร้างทีม (X₃) ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถร่วมกันพยากรณ์การทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 31.50 และนำมาสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ Ŷ = 1.873 + .305(X₅ ) + .272(X₃ ) Ẑᵧ = .355(Zx₅) + .286(Zx₃)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อำภาพรรณ ตันตินาครกูล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ktampapa@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-14
Date.Modified
2560-11-14
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ณ318ป 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การบริหารการศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33