ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความได้เปรียบหลักของละครโทรทัศน์ไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความได้เปรียบหลักของละครโทรทัศน์ไทย
Title.Alternative
Core competency of Thai drama on television
Creator
โกสินทร์ สุภโตษะ
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
Subject
ละครโทรทัศน์ -- ไทย
Subject
บริหารธุรกิจ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยความได้เปรียบหลักของรายการละครโทรทัศน์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความได้เปรียบหลักของละครโทรทัศน์ไทย 2) พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ไทย 3) เปรียบเทียบระดับความได้เปรียบหลักของละครโทรทัศน์ไทยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ไทย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ที่รับชมละครโทรทัศน์ไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากรที่แน่นอน จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.899 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความเป็นอิสระด้วยไคสแควร์ การทดสอบสถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมมีระดับความคิดเห็นของความได้เปรียบของละครโทรทัศน์ไทยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับความคิดเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของละครโทรทัศน์ไทย ด้านการครองตลาดของละครโทรทัศน์ไทย และด้านคุณภาพของละครโทรทัศน์ไทย ตามลำดับ ผู้ชมที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมละครด้านสาเหตุที่รับชมละครโทรทัศน์ไทย ความถี่ในการรับชมต่อสัปดาห์ และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการรับชม ผู้ชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมละครด้านช่วงเวลาที่รับชม และช่องที่รับชมละครโทรทัศน์ ผู้ชมที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมละครด้านความถี่ในการรับชมต่อสัปดาห์ และด้านผู้ที่มีอิทธิพลต่อการรับชม ส่วนผู้ชมที่มี อายุ สถานภาพ และอาชีพ แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมละครในทุก ๆ ด้าน ส่วนผู้ชมละครโทรทัศน์ไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบหลักของละครโทรทัศน์ไทยไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
katanyu.hi@gmail.com
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-10
Date.Modified
2560-11-10
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ก966ค 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
บริหารธุริจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
บริหารธุรกิจ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34