ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี
Title.Alternative
The study of teaching and learning management in agriculture courses taught in secondary schools of Kabinburi district, Prachinburi province
Creator
ชไมพร น้อยศิริ
Subject
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร ป้ญหาและ การแกไฃป้ญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร และข้อเสนอแนะชองครูเกษตรในการ จัดการเรียนการสอน 3) ศึกษาการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา คือ ครูผู้สอนวิชางานเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 5 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์สรุปอุปนัย ผลการศึกษา พบว่า สภาพทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี 5 โรงเรียน จำแนกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน ทุกโรงเรียนมืครูผู้สอนวิชางานเกษตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 คน มืพื้นที่สำหรับใช้ในการทำการเกษตร 1 - 7 ไร่ การจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตรเป็นส่วนหนึ่งชองรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนดแผนการสอนงานเกษตรให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มืใน โรงเรียน ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองไม่มืการนำวิทยากรจากภายนอกเช้ามาช่วยสอนแต่ ครูผู้สอนได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากภายนอก โรงเรียน 4 โรงเรียนใช้แผนการสอนสำเร็จรูป อีก 1 โรงเรียนมืการเขียนแผนการสอนเอง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตรของครูเกษตรมืดังนี้ 1)ปัญหาด้านผู้สอน ครูเกษตรชองโรงเรียน4โรงเรียน จบไม่ตรงสาขาวิชาที่สอนขาดความรู้ ความชำนาญ และทักษะ วิธีการแก้ไขคือ ใช้ความรู้และทักษะจากการทำการเกษตรที่เคยทำ ผสมผสานกับการหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือและแหล่งอินเทอร์เน็ต 2) ปัญหาด้านผู้เรียนคือ ผู้เรียนขาดความสนใจ ขาดความกระตือรีอร้นในการเรียน วิธีการแก้ไขคือ ใช้สื่อที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจชองผู้เรียน แล้วให้ลงมือปฏิบัติ 3) ปัญหาด้านการเขียนแผนการจัดการเรียน การสอนคือ ผู้สอนไม่ได้เขียนแผนตลอดภาคการศึกษา เนื่องจากรับหน้าที่ในการสอนรายวิชาอื่น รวมถึงไม่เข้าใจในธรรมชาติชองรายวิชา วิธีการแก้ไขคือ เตรียมการสอนเป็นรายสัปดาห์ โดยเตรียม การสอนจากคู่มือครูและแผนการสอนสำเร็จรูป 4) ปัญหาด้านการใช้สื่อการสอนคือ ขาดสื่อการสอน ที่เป็นของจริง สื่อไม่เพียงพอต่อการสอน ขาดสื่อชนิดที่มืต้นสูง และสือมีความทันสมัยยากต่อการใช้งาน วิธีการแก้ไขคือ ให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม นำสื่อที่มืในโรงเรียนมาประยุกต์ใช้ และ สอบถามวิธีการใช้สื่อจากผู้รู้ ผู้ชำนาญ 5) ปัญหาด้านการสอนและกิจกรรม ระยะเวลาไม่เพียงพอต่อ การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากครูผู้สอนติดภารกิจอื่น วิธีการแก้ไขคือ ผู้เรียนทำใบงานสรุปเนื้อหา ของใบความรู้ 6) ปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น คือ ไม่สามารถนำเอาทรัพยากรท้องถิ่นที่มี ซื่อเสียงของอำเภอกบินทร์บุรี เซ่น ผักกระเฉด และข้าวโพดแหลมทองมาจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากตัวผู้สอนเองไม่มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการดูแล และสภาพพื้นดินไม่เอื้อต่อการ ทำการเกษตร วิธีการแกไขคือ ครูผู้สอนยังอยู่ระหว่างการหาวิธีแก้ไข ข้อเสนอแนะที่ครูเกษตรต้องการในการจัดการเรียนการสอน คือครูผู้สอนวิชางานเกษตรควร เป็นครูที่จบในสาขาวิชาเกษตรโดยตรง การเรียนการสอนวิชางานเกษตรควรเน้นในด้านทักษะ คือ ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พรรณิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
panneepas@yahoo.com
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-09
Date.Modified
2560-11-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ช185ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ครุศาสตร์เกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9