ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> บทเรียนบนแท็บเล็ตเรื่องอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
บทเรียนบนแท็บเล็ตเรื่องอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร
Title.Alternative
Tablet based learning on switching devices
Creator
วาสนา สตานุมัง
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนแท็บเล็ต เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนแท็บเล็ต เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีการเลือกแบบสุ่มเป็นกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย คือ บทเรียน บนแท็บเล็ต เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แบบประเมิน คุณภาพและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนบนแท็บเล็ต เรื่อง อุปกรณ์ควบคุม การเปิด-ปิดวงจร วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนแท็บเล็ต เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (x̅ =4.53 , S.D.= 0.46) และด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก (x̅ =4.56 , S.D.=0.38) ประสิทธิภาพ E₁/E₂ เท่ากับ 81.83/80.93 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่กำหนดไว้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียน (x̅ =32.37 , S.D.=1.13) สูงกว่าก่อนเรียน (x̅ =25.30 , S.D.=1.73) อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kawisuit@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-03
Date.Modified
2560-11-03
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ว491บ 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218