ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องการสร้างตารางควบคุมเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องการสร้างตารางควบคุมเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Title.Alternative
Development of web-based instruction with team assisted individualization on creating table control with HTML language for grade 9
Creator
นุชจรีย์ หวานตลอด
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
Subject
การทำงานกลุ่มในการศึกษา
Subject
การเรียนรู้เป็นทีม
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Subject
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องการสร้างตารางควบคุมเว็บเพจด้วยภาษา HTML ที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วย บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องการสร้างตาราง ควบคุมเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดซา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน เป็นนักเรียนทั้งสิ้น 36 คน ได้มาจากการลุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) ด้วยการจับ สลาก เครื่องมือที่ใซในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนรู้แบบ ร่วมมือเทคนิค TAI และแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40-0.70 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.73 และค่าความเชื่อถือ ได้เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test dependent samples ผลการวิจัยพบว่า 1)คุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องการสร้างตารางควบคุมเว็บเพจด้วยภาษา HTML มีคุณภาพ ดังนี้ 1.1)บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างตารางควบคุมเว็บเพจด้วยภาษา HTML มีคฺณภาพด้านเนื้อหาอย่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.78, S = 0.42) และด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.50, S = 0.65) 1.2)แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องการสร้างตารางควบคุมเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML มืคฺณภาพในระดับดีมาก (X̅ = 4.54, S = 052) 2)บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างตารางควบคุมเว็บเพจด้วยภาษา HTML มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.28 /86.48 ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่กำหนดไว้ 3)ผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องการสร้างตารางควบคุมเว็บเพจด้วยภาษา HTML สูง กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ไพฑูรย์ พิมดี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kppaitoo@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-02
Date.Modified
2560-11-02
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. น724ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118