ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Factor analysis of leadership on female school executives under Bangkok Metropolitan
Creator
นารี ตันบัว
Subject
ภาวะผู้นำของสตรี
Subject
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
Subject
การบริหารการศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จำนวน 329 คน ได้มาโดยวิธีการลสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมีอที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มืค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 - 1.00 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเซิงสำรวจครั้งนี้ใช้การสกัดองค์ประกอบด้วยเทคนิคแกนสำคัญ และหมุนแกนแบบ ตั้งฉาก ด้วยวิธีของ Varimax ผลการวิจัย พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี จำนวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมความเป็นผู้นำ 2) จริยธรรม 3) งานวิชาการ 4) มนุษยสัมพันธ์ และ 5) การทำงานเป็นทีม นอกจากนั้นทั้ง 5 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 75.11 ของความแปรปรวนสะสมทั้งหมด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อำภาพรรณ ตันตินาครกูล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ktampapa@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-02
Date.Modified
2560-11-02
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. น487ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การบริหารการศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118