ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเขตลาดกระบัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเขตลาดกระบัง
Title.Alternative
Factors affecting functional competency of teachers under the Department of Education Bangkok Metropolitan Administration, Ladkrabang district
Creator
เพชรลัดดา ทองวัฒนะสิริ
Subject
สมรรถนะ
Subject
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
Subject
ครู
Subject
การบริหารการศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะประจำสายงานของครู ในโรงเรียนสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงาน ของครู ในโรงเรียน สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างที่ใซ้ในการ วิจัย คือ ครูสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง จำนวน 270 คน เครื่องมีอที่ใช้ใน การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามเกี่ยวปัจจัยที่ส่งผลต่อ สมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียน มืค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และแบบสอบถามเกี่ยวกับ สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มืค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะประจำสายงานของครู โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (X̅ = 4.15) และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของครู คือ ความสำเร็จ ในงาน (X₅) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ(X₇) และ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (X₂) โดยทั้งสามด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะประจำสายงานของครู ได้ร้อยละ 26.70 และสามารถเขียนสมการ พยากรณ์ได้ดังนี้ สมการคะแนนดิบ Ŷ = 0.885 + 0.357(X₅) + 0.174(X₇) + 0.229(X₂) สมการคะแนนมาตรฐาน Ź = 0.329(Zx₅) + 0.186(Zx₇) + 0.174(Zx₂)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
pariyaporn.tu@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-11-01
Date.Modified
2560-11-01
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. พ877ป 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การบริหารการศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118