ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการวัตถุดิบ สำหรับงานบริการอาหาร : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการวัตถุดิบ สำหรับงานบริการอาหาร : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
Computer program for Raw material management in food service
Creator
ยุพร พืชกมุทร
Subject
บริการอาหาร -- วิจัย
Subject
บริการอาหาร -- การจัดการ -- วิจัย
Subject
การจัดการ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- วิจัย
Description.Abstract
จากการวิจัยเรื่องการออกแบบฐานข้อมูลและจัดทำโปรแกรมจัดการวัตถุดิบสำหรับงานบริการอาหารโดยตัวอย่างที่ใช้คือในโรงพยาบาล ทำการศึกษาขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบของแผนกกองโภชนาการ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งในการจัดรายการอาหารสำหรับผู้ป่วยในแต่ละมื้อนั้นต้องคำนึงถึงปริมาณสารอาหารและพลังงานจากวัตถุดิบให้เหมาะสมกับผู้ป่วย หลักการที่ใช้คำนวณหาปริมาณวัตถุดิบในการจัดซื้อจะใช้ค่าคงที่ของส่วนที่บริโภคได้ของวัตถุดิบ (Yield Percentage) แต่ละชนิดมาคูณเข้ากับน้ำหนักของวัตถุดิบที่ผ่านการปรุงสุก จะได้ค่าของน้ำหนักวัตถุดิบที่จะใช้ในการจัดซื้อ การจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยรายการอาหาร รายชื่อวัตถุดิบ สูตรอาหาร และค่าคงที่ของส่วนที่บริโภคได้ของวัตถุดิบ ทำการออกแบบฐานข้อมูล (Database) จัดทำโปรแกรมการจัดการวัตถุดิบโดยแบ่งการทำงานของโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล (Database System) ซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงการกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งาน และส่วนที่สองคือส่วน ของโปรแกรมคำนวณปริมาณวัตถุดิบ ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงผลการคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการใช้ในแต่ละวัน รวมทั้งแสดงรายการอาหารและสูตรอาหารของแต่ละวัน การจัดทำโปรแกรมได้ใช้ภาษาเอสคิวแอล (SQL: Standard Query Language ) และโปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (PHPMyAdmin) มาใช้จัดการระบบฐานข้อมูล และใช้ภาษาพีเอชพี (PHP: Personal Hypertext Preprocessor) ในการจัดทำโปรแกรม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมผ่านทางหน้าเวปบราวเซอร์ (web browser) ทั่วไปได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมที่เครื่องของผู้ใช้งาน ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและการจัดการระบบฐานข้อมูล อีกทั้งยังช่วยให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาในการคำนวณปริมาณวัตถุดิบด้วยเครื่องคำนวณ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2552
Date.Issued
2560-10-31
Date.Modified
2560-10-31
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH TK945 ย395ป
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69