ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> บทเรียนออนไลน์เพื่อการทบทวนเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
บทเรียนออนไลน์เพื่อการทบทวนเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
Title.Alternative
Online lesson for drilling on automatic robot control operation
Creator
ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
หุ่นยนต์ -- การควบคุมอัตโนมัติ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการทบทวน เรื่อง การ ควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบทักษะ ปฏิบัติในการควบคุม หุ่นยนต์อัตโนมัติระหว่างนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อการทบทวนกับนักเรียนที่เรียน ด้วยวิธีแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ปีการศึกษา 2557 ได้มาจากการสุ่มมตัวอย่าง แบบกลุ่มจำนวน 120 คน เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อการ ทบทวน เรื่อง การควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ แบบทดสอบวัดทักษะ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเชื่อ ถือได้เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน แบบความแปรปรวนแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์เพื่อการทบทวน เรื่อง การควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ มีคุณภาพด้าน เนื้อหาอยู่ในระดับดี (X̅ =4.44, S=0.54) และคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี (X̅ =4.21, S=0.41) และมีประสิทธิภาพ E₁/E₂= 81.82/84.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและทักษะ ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อการทบทวนมีทักษะในการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (X̅ =32.83, S=2.54) สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีแบบปกติ (X̅ =29.20, S=1.6) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธนินทร์ รัตนโอฬาร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
krthanin@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-10-20
Date.Modified
2560-10-20
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ป622บ 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20