ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเปรียลแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเปรียลแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Title.Alternative
Variables effecting on the behavior of social network of high school students in Saint Gabriel's Foundation in Bangkok metropolitan area and its vicinity
Creator
พราวนภา เวียงคำ
Creator
บุญจันทร์ สีสันต์
Creator
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Subject
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย -- นักเรียน -- พฤติกรรม
Subject
เครือข่ายสังคมออนไลน์
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-10-19
Date.Modified
2560-10-19
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
1685-3954
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 14, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2558) 161-168
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
กรุงเทพฯ
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218