ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์องค์ประกอบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตหนองจอกสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์องค์ประกอบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตหนองจอกสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Factor analysis of self-discipline of grade 6 students in Nongchok District Office under the Department of Education Bangkok Metropolitan Administration
Creator
ฐิตาภา อินสระเทพ
Subject
การควบคุมตนเอง
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- นักเรียน
Subject
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา) -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา) -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนในโรงเรียนเขต หนองจอก สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 500 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามคุณลักษณะความมีวินัยในตนเอง ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเซิงเนื้อหามีค่า ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเซิงสำรวจ ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows version 21 ทำการสกัดองค์องค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม เทคนิคย่อยวิธีแกนหลัก และหมุน แกนองค์ประกอบแบบมุมฉากด้วยวิธี แวริแมกซ์ และวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติองค์ประกอบ ของความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดสำนัก การศึกษากรุงเทพมหานครด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1.การวิเคราะห์องค์ประกอบเซิงสำรวจ พบว่า องค์ประกอบความมีวินัยในตนเองของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ เรียงสำดับดังนี้ 1) การปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคมและความ เชื่อมั่นในตนเอง 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความรับผิดขอบและความเป็นผู้นำ 4) ความอดทน และ5) ความตั้งใจ ซึ่งทุกองค์ประกอบสามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 67.05 2.การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติ พบว่า องค์ประกอบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ทุกองค์ประกอบ มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบด้านความอดทนมีค่าเฉลี่ย 3.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 องค์ประกอบด้านความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ย 3.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ มีค่าเฉลี่ย 3.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 องค์ประกอบด้านความตั้งใจ มีค่าเฉลี่ย 3.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และองค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคมและความเชื่อมั่นในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กฤษณา คิดดี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kiddee2410@gmail.com
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-10-18
Date.Modified
2560-10-18
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ฐ329ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.175.101