ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
Title.Alternative
Study and design mathematic toy fundamental for childhood
Creator
วิมลทิพย์ อมรวุฒิธรรม
Subject
ของเล่น -- การออกแบบ
Subject
ของเล่นเพื่อการศึกษา
Subject
Educational toys
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Subject
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ และนำมา ออกแบบของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ใน การวิจัย 3 ประการ (1) เพื่อศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ปฐมวัย (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้งานของเล่นเสริม ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้สอนและ ผู้เรียนที่มีต่อของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและทำ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ด้านสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและด้าน การสอนปฐมวัย จำนวน 3 ท่าน ที่มีต่อการออกแบบร่างของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะน่าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของ เล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย หลังการออกแบบ ผู้วิจัยได้นำของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และทำการทดสอบความรู้ความเข้าใจ พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการเล่นของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อ ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลองของเล่นเสริมทักษะ พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและผู้วิจัยได้ทำแบบประเมินความฟึงพอใจของเด็กที่มีต่อของ เล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และความสนใจ ของเด็กโดยประเมินกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ชั้นนอนุบาล 1/1 จำนวน 17 คน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน จำนวน 1 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ พื้นฐานคณิตศาสตร์ ก่อน และหลังการใช้ของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า นักเรียนมีคะแนน หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t=19.791, Sig.=0.05)เป็นไปตามสมุติฐานที่ตั้งไว้ จึงสรุปได้ว่า ของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาเซียนให้กับเด็กปฐมวัยได้ และผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจ มาก จึงสรุปได้ว่าของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เด็กชื่นชอบ เกิดความสนใจ และเกิดความสนุกสนานเมื่อได้เล่นของเล่นเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อุดมศักดิ์ สาริบุตร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ksudomsa@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-10-11
Date.Modified
2560-10-11
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ว664ศ 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118