ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนเรื่องการ สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนเรื่องการ สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
Title.Alternative
The development of web-based instruction for review on website construction with content management system for undergraduate students at Bangkok Suvarnbhumi University
Creator
ณัฐพล หล่อนิล
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์ -- การเรียนการสอนผ่านเว็บ
Subject
โปรแกรมช่วยสร้างเว็บไซต์ -- การเรียนการสอนผ่านเว็บ
Subject
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ 2)เปรืยบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนกับเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2557 ได้มาจากการลุ่ม ตัวอย่างอย่างง่ายด้วยการจับ สลาก จำนวน 40 คน เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0. 35-0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 -0.50 และ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติที่ใช้ในการ ทดสอบ คือ one sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̅ = 4.37, S = 0.50) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี (X̅ =4.31, S = 0.48) และ ด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดี (X̅ =4.44, S = 0.53) 2. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.66/85.5 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อทบทวน สูงกว่า เกณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อัคพงศ์ สุขมาตย์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
Au-my@hotmail.com
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-10-10
Date.Modified
2560-10-10
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ณ342ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20