ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสินปุนจังหวัดกระบี่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสินปุนจังหวัดกระบี่
Title.Alternative
Development of database system for child development center under sub district administrative organization at Sinpun Krabi province
Creator
อัมพิกา เพชรชูช่วย
Subject
การออกแบบระบบ
Subject
การออกแบบฐานข้อมูล
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- ฐานข้อมูล
Subject
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสินปุน จังหวัดกระบี่ 2) เพื่อหาคุณภาพระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสินปุน จังหวัดกระบี่ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสินปุน จังหวัดกระบี่ ประซากร ที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจ คือ ผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ รวมทั้งหมด 20 คน ในการหาคุณภาพ ระบบฐานข้อมูลใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่า,น เครื่องมือที่ใซ้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ระบบ ฐานข้อมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสินปุน จังหวัดกระบี่ 2) แบบประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสินปุน จังหวัดกระบี่ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจระบบฐานข้อมูล ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสินปุน จังหวัดกระบี่ โดยมีค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามความพึงพอใจ เท่ากับ 0.71 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า 1) ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสินปุน จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก (X̅ = 3.95, S = 0.21) และความพึงพอใจของผู้ใข้งานระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ. = 4.31, (Ϭ = 0.22
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kstonong@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-10-10
Date.Modified
2560-10-10
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. อ559ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33