ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Title.Alternative
The development of achievement on Mathematics using blended learning for Grade 2 students
Creator
น้ำอ้อย สุนาโท
Subject
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
การเรียนรู้แบบผสมผสาน
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Subject
หลักสูตรและการสอน -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหา คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานกับการ จัดการเรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน คลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เวลาที่ใช้ในการทดลอง 5 สัปดาห์ เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ผสมผสาน เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินคุณภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี 2 ด้าน คือ (1) การประเมิน คุณภาพด้านเนื้อหา (2) การประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 4) แบบประเมินแผนการจัดการ เรียนรู้ 5)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อสอบกับวัตถุประสงค์เซิงพฤติกรรมเท่ากับ 0.67-1.00 ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.70 -0.80 ค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.20-0.50 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ E1 : E2 เท่ากับ 83.75 : 91.75 ซึ่งได้ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80:80 2)ผลประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบ ผสมผสาน เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก (X̅= 4.97, SD = 0.15) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่ามีผลการประเมินทุกด้านอยู่ใน ระดับดีมาก 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kpsirira@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-10-06
Date.Modified
2560-10-06
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. น539ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรและการสอน))
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรและการสอน)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.50.201