ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาระบบตัดเกรดและส่งเกรดออนไลน์ : กรณีศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาระบบตัดเกรดและส่งเกรดออนไลน์ : กรณีศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
Title.Alternative
Developmnet of online grading and submission system : a case study of Vocational Education Institute Central Region 1
Creator
ทีระชา สารทอง
Subject
การออกแบบระบบ
Subject
การออกแบบฐานข้อมูล
Subject
การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา)
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา หาคุณภาพ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบตัดเกรดและส่งเกรดออนไลน์ กรณีศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 การพัฒนาระบบ ได้ดำเนินการตามทฤษฎีและวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (SDLC) ออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูลดาต้าโฟว์ไดอะแกรมแสดงถึงโมเดลข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการพัฒนาระบบรวมทั้งใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรม Apache เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้การทำงานของระบบปฏิบัติการ เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows Server 2008R2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ระบบ ตัดเกรดและส่งเกรดออนไลน์ แบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ผลการวิจัยพบว่า ระบบตัดเกรดและส่งเกรดออนไลน์ กรณีศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 มีคุณภาพจัดอยู่ในระดับดีมาก (x̅ =4.60, S.D.=0.57) และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ตัดเกรดและส่งเกรดออนไลน์ กรณีศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 มีความพึงพอใจจัดอยู่ใน ระดับมาก (x̅ =4.19, S.D.=0.84)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kspiya@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-10-05
Date.Modified
2560-10-05
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ท534ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218