ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การคัดเลือกสารละลายเพื่อทดแทนน้ำมะพร้าวในการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียด้วยเชื้อ Acetobacter xylinum

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การคัดเลือกสารละลายเพื่อทดแทนน้ำมะพร้าวในการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียด้วยเชื้อ Acetobacter xylinum
Title.Alternative
Selection of solution for substitution coconut water to produce bacterial cellulose by Acetobacter Xylinum
Creator
สุวิมล แสนบุญส่ง
Subject
สารละลายข้น
Subject
เซลลูโลส
Subject
น้ำมะพร้าว
Subject
วิทยาศาสตร์การอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วุ้นเซลลูโลสเป็นผลิตภัณฑ์ได้จากกระบวนการหมักด้วยเชื้อ Acetobacter xylinum ที่สร้าง อยู่บนผิวหน้าของสารละลาย วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ ศึกษาผลของแหล่งคาร์บอน แหล่ง ไนโตรเจน ค่าพีเอช และศึกษาสัดส่วนสารละลายทดแทนนํ้ามะพร้าวแก่ที่เหมาะสมในการผลิต วุ้นเซลลูโลสของแบคทีเรียเซลลูโลส พบว่า แหล่งคาร์บอนศึกษาจากชนิด และปริมาณของนํ้าตาล ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นํ้าตาลกลูโคส นํ้าตาลฟรุกโทส และนํ้าตาลซูโครส พบว่า แหล่ง คาร์บอนที่เหมาะสม คือ นํ้าตาลกลูโคสเข้มข้นร้อยละ 2.5 โดยนํ้าหนักต่อปริมาตร และนํ้าตาล ฟรุกโทสเข้มข้นร้อยละ2โดยนํ้าหนักต่อปริมาตร แหล่งไนโตรเจนศึกษาจากปัจจัยดังนี้เปปโตน ยีสต์สกัด และยูเรีย พบว่า แหล่งไนโตรเจนที่เหมาะสม คือ เปปโตนร้อยละ 0.5 โดยนํ้าหนักต่อ ปริมาตร ที่ค่าพีเอช 5.0 เป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อ A. xylinum เมื่อศึกษาเพื่อหา สัดส่วนการทดแทนสารสารละลายที่เหมาะสมด้วยนํ้ามะพร้าวแก่ในการผลิตวุ้นเซลลูโลส พบว่า การทดแทนสารประกอบนํ้าด้วยนํ้ามะพร้าวแก่ไม่มีผลทำให้ผลผลิตวุ้นเซลลูโลสมากขึ้น งานวิจัยนี้ สารละลายที่ได้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทดแทนนํ้ามะพร้าวแก่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต วุ้นเซลลูโลสได้จริง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธงชัย พุฒทองศิริ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kptongch@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-09-22
Date.Modified
2560-09-22
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ส882ก 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118