ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์
Title.Alternative
The development of sustainable tourism at Bueng Boraphet Nakhonsawan province
Creator
อรวรรณ เอี่ยมสะอาด
Subject
การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
Subject
บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์)
Subject
สถาปัตยกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อหาแนวทางในศึกษาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการท่องเที่ยวได้ใช้เป็นเส้นทางเข้าถึงสู่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยได้ได้ศึกษาพฤติกรรมของชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบไร้มลภาวะ จัดสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวและเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสำรวจสังเกต, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 200 คน ประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำกิจกรรมในพื้นที่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัญหาของ บึงบอระเพ็ด 1. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีจุดดึงดูดน้อย ส่วนใหญ่ขาดการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจทำให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเพียงจุดแวะพักระหว่างทาง และนักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ไม่มากนัก 2. ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ทั้งนี้เนื่องมาจากขาดการจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมและขาดมาตรการในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม .3 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดขายตามกระแสนิยม ทำให้เสน่ห์ของวิถีดั้งเดิมค่อยๆ เลือนหาย และมีกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์และบริบทของพื้นที่ 4. ขาดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินเท้าในเขตตัวเมือง 5. ควบคุมประโยชน์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เช่น ที่พักแรม ร้านอาหาร ที่จอดรถ ห้องสุขา ระบบป้าย เป็นต้น ดังนั้น เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแล้วไม่ได้รับความสะดวก จอดรถลำบาก หรือไม่ทราบข้อมูลว่าสามารถไปท่องเที่ยวที่ใดต่อได้บ้าง ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวขาดความประทับใจ และอาจไม่มาเยี่ยมชมในพื้นที่อีก
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kmpastra@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-09-20
Date.Modified
2560-09-20
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. อ373ก 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218