ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความสอดคล้องของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามระบบการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความสอดคล้องของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามระบบการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Compliance of food business operator according to the re-process food regulartory system for registered food products in Bangkok
Creator
เอกชัย ศุภประวัติ
Subject
สถานประกอบการ -- การประเมิน
Subject
การกำกับดูแลกิจการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Subject
สุขาภิบาลอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสุขาภิบาลอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารแนวใหม่ และประเมินความสอดคล้องของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามระบบดังกล่าว โดยรวบวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงผลการตรวจสอบสถานประกอบการของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา จากการศึกษาพบว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ปรับกฎหมายผลิตภัณฑ์ จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พร้อมทั้งพัฒนาระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร เพื่อให้เป็นกลไกในการกำกับดูแลก่อนและหลังผลิตภัณฑ์อออกสู่ตลาด จากการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 124 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่มีการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารมาจำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 73.3 โดยสถานประกอบการดังกล่าวสามารถจัดการสถานประกอบการได้สอดคล้องตามที่ได้รับอนุญาต คิดเป็นร้อยละ 63.7 สามารถจัดการสถานประกอบการผ่านเกณฑ์สุขลักษณะตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 80.8 สามารถประเมินข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้สอดคล้องตามที่ได้จดทะเบียนไว้ คิดเป็นร้อยละ 71.8 และสามารถจัดทำฉลากผลิตภัณฑ์ได้สอดคล้องกับกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 62.2 ทั้งนี้พบความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการได้รับอนุญาตกับขนาดของกิจการ โดยพบว่าสถานที่ผลิตอาหารรายใหญ่สามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามกฎหมายที่สุด รองลงมา คือ สถานที่ผลิตอาหารรายเล็ก และสถานที่นำเข้าอาหาร ตามลำดับ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กิตติชัย บรรจง
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kbkittic@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-09-19
Date.Modified
2560-09-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. อ873ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขาภิบาลอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
สุขาภิบาลอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118