ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาระบบจัดการวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาระบบจัดการวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Title.Alternative
A development of management system for computer network instructional video
Creator
นพพล อินศร
Subject
การออกแบบระบบ
Subject
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
Subject
วีดิทัศน์บนอินเทอร์เน็ต
Subject
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบจัดการวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2)เทื่อสร้างและพัฒนาระบบจัดการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อระบบจัดการวีดิ ทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองนี้คือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ซนปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเซิงเทรา จำนวน 50 คน โดยการสุ่มแบบ กลุ่ม เครื่องมือที่ใซ้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1)แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาระบบจัดการวีดิทัศน์ เพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2)ระบบจัดการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 3)แบบประเมินคุณภาพของระบบจัดการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจที่มืต่อระบบจัดการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาระบบ วิเคราะห์คุณภาพของ ระบบ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มืต่อระบบจัดการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1)ผู้ทรงคุณวุฒิให้แนวทางการพัฒนาระบบจัดการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใน ด้านรูปแบบการใช้งานระบบจัดการวีดิทัศน์มืระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านกลยุทธ์ที่ ควรนำมาใช้ในการพัฒนาระบบจัดการวีดิทัศน์ ส่วนด้านอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้สื่อวีดิทัศน์มื ระดับความต้องการมากเป็นลำดับท้ายสุด 2)ระบบจัดการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สามารถนำไปใช้ในการจัดการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงผล สืบค้น ค้นหา จัดเก็บสื่อวีดิทัศน์ และบันทึกค่าทางสถิติต่างๆ ได้ตรงตามที่ได้ศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบไว้ โดยผลการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.98, S.D. = 0.29) และ 3)ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบจัดการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่าอย่ในระดับมาก (X̅= 4.07, S.D. = 0.35)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kpsirira@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-09-19
Date.Modified
2560-09-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. น176ก 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.229.63.28