ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนเรื่องฟอนต์และการตกแต่งเอกสารในไมโครซอฟท์เวิร์ดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนเรื่องฟอนต์และการตกแต่งเอกสารในไมโครซอฟท์เวิร์ดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Title.Alternative
Development of web-based instruction for review on the fonts and decorative papers in Microsoft Word for vocational certificate level
Creator
สุภาพ บุญมี
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
Subject
ไมโครซอฟต์เวิร์ด -- การเรียนการสอนผ่านเว็บ
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Subject
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ ทบทวน เรื่อง ฟอนต์และการตกแต่งเอกสารในไมโครซอฟท์เวิร์ด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนกับหลัง เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศปิยบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียน 50 คน เครื่องมีอที่ใช้ในการ วิจัยประกอบด้วย การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เรื่อง ฟอนต์และการ ตกแต่งเอกสารในไมโครซอฟท์เวิร์ด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความ ยากง่ายระหว่าง 0.33 - 0.67 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.33 - 0.73 และค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดสาขา กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนมีคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค การผลิตสื่อ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̅= 4.91) 2)บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนมีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 83.03/83.60 3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ไพฑูรย์ พิมดี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kppaitoo@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-09-12
Date.Modified
2560-09-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ส838ก 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118