ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
Title.Alternative
Guidelines for development special economic areas zone support to Industrial Estate Kanchanaburi province
Creator
อภิชาติ อำนาจช่วย
Subject
เขตเศรษฐกิจ
Subject
ชุมชน
Subject
สถาปัตยกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ 1)ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณบ้านพน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2)ศึกษาความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการค้าบ้านพุน้ำร้อน 3)เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ บ้านพุน้ำร้อน เพื่อรองรับพาณิชยกรรม ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการค้าโดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือ แบบสำรวจและแบบสอบถาม จากประชากรครัวเรือนและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ โดยทำการสำรวจภาคสนาม และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบายและเชิงปริมาณโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะสภาพแวดล้อมกายภาพบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรีมีวิถีชีวิตที่น่า ศึกษาและเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีการค้าการขนส่งจากนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวายในประเทศพม่า ซึ่งมีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทางด้านกายภาพของเมืองที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตหลายด้านเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนและผู้ประกอบการค้าในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ด้านการพัฒนาพื้นที่ที่ต้องสอดคล้องกับแผนผังพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตก พศ. 2554 และแผนพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-พ.ศ.2559) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการค้าและอุตสาหกรรมโดยการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและศึกษาต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kmpastra@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-09-05
Date.Modified
2560-09-05
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. อ252น 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77