ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาเชิงปัจจัยเพื่อหาแนวทางการออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาเชิงปัจจัยเพื่อหาแนวทางการออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
Title.Alternative
Study factors for principle of environment friendly design food packaging products
Creator
คณิต อยู่สมบูรณ์
Subject
ภาชนะบรรจุอาหาร -- การออกแบบ
Subject
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปัจจัยเพื่อหาแนวทางการออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยแนวทางการออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกรอบปัจจัยเพื่อทำการศึกษาเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านทฤษฏีแนวทางการออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ภาชนะบรรจุอาหาร 2) เพื่อออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยที่ทำการศึกษา 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย แบบประเมินความเหมาะสมปัจจัยด้านทฤษฏีแนวทางการออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาชนะบรรจุอาหาร แบบประเมินความคิดเชิงมโนทัศน์หาความสอดคล้องระหว่างแบบร่างกับปัจจัยแนวทางการออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม และแบบประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ปัจจัยด้านทฤษฏีแนวทางการออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมมีจำนวน 10 ปัจจัย คือ กำจัดทิ้งได้อย่างปลอดภัย, รวมกลุ่มอาหารต่อหน่วย, ลดใช้สีในเนื้อวัสดุ, ลดส่วนประกอบที่เกินความจำเป็น, มีน้ำหนักเบาใช้วัสดุน้อย, นำกลับมารีไซเคิล สามารถย่อยสลายได้, เลี่ยงการใช้วัสดุหลายชนิด, ใช้วัสดุทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม และมีฉลากปกป้องสิ่งแวดล้อม 2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ภาชนะบรรจุอาหาร ประกอบไปด้วย ปริมาณภาชนะบรรจุอาหารประเภทจานร้อยละ 64 ภาชนะบรรจุอาหารประเภทชามร้อยละ 36 ด้านอุปกรณ์การปริโภคพบมีการใช้ถ้วยน้ำจิ้มร้อยละ 56 ช้อนหรือส้อมร้อยละ 69 และตะเกียบร้อยละ 41 มือที่ใช้จับภาชนะบรรจุอาหารมากที่สุดคือ มือขวาร้อยละ 52 และรูปแบบพฤติกรรมการรับประทานพบพฤติกรรมถือภาชนะบรรจุอาหารแล้วเดินมานั่งรับประทานร้อยละ 55 รูปแบบท่าทางการถือภาชนะบรรจุอาหารเพื่อหาขนาดระยะขอบเขตพื้นที่การสัมผัสระหว่างมือกับภาชนะบรรจุอาหาร (Body Motion Envelope ,BME) เมื่อทำการวิเคราะห์ขนาดขอบเขตพื้นที่การสัมผัสภาชนะบรรจุอาหารพบว่าด้านบนของภาชนะใช้พื้นที่การสัมผัสเฉลี่ยกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 10.7 เซนติเมตร และด้านล่างของภาชนะใช้พื้นที่การสัมผัสเฉลี่ยกว้าง 13.3 เซนติเมตร ยาว 14.7 เซนติเมตร 3) ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยที่ทำการศึกษา พบว่าภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมประเภทชาม รูปแบบที่ 1 มีผลการประเมินความเป็นไปได้ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̄=4.28) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.39) และ ภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมประเภทจาน รูปแบบที่ 3 มีผลการประเมินความเป็นไปได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.05) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.35) โดยภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่มีคุณลักษณะเด่น คือ การออกแบบมีความสอดคล้องกับปัจจัยด้านทฤษฏีแนวทางการออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม และด้านพฤติกรรมการใช้งานมีการคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่ครบถ้วน ได้แก่ ออกแบบให้มีส่วนของถ้วยน้ำจิ้มที่เป็นส่วนเดียวกับภาชนะบรรจุอาหาร และพื้นที่สำหรับวางช้อนส้อมและตะเกียบ คำนวณพื้นที่และระยะขอบเขตการสัมผัสระหว่างมือกับภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่ได้จากการทดสอบ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ต่อกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวภายในประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 100 คน พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ประเภทชาม อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (x̄=4.66) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.50) และความพึงพอใจที่มีต่อภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ประเภทจาน อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (x̄=4.64) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.50)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
macopolo2412522@hotmail.com
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-09-04
Date.Modified
2560-09-04
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ค129ก 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77