ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การตัดสินใจจับจ่ายและท่องเที่ยวตลาดนัดวินเทจของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 3.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การตัดสินใจจับจ่ายและท่องเที่ยวตลาดนัดวินเทจของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Shopping and traveling in vintage FLEA market decision of customer in Bangkok
Creator
ศรุติ พิพัฒนพงศ์โสภณ
Subject
การเลือกซื้อสินค้า.
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค.
Subject
บริหารธุรกิจ -- วิทยานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- วิทยานิพนธ์.
Description.Abstract
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจจับจ่ายและท่องเที่ยวตลาดนัดวินเทจ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการจับจ่ายและท่องเที่ยวตลาดนัดวินเทจของลูกค้า ในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาจากตลาดนัดวินเทจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 แห่ง จำนวน 50 ตัวอย่างต่อตลาดนัดวินเทจ 1 แห่ง รวมทั้งสี้น 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และนำผลที่ ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติเชิงพรรณนา และใช้ One-way ANOVA และ Chi-Square สำหรับ ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจจับจ่ายและท่องเที่ยวตลาดนัดวินเทจ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและที่มีระดับสูงสุด คือด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการจับจ่ายและท่องเที่ยวตลาดนัดวินเทจ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดต่างกัน เพศของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ จับจ่ายและท่องเที่ยวตลาดนัดวินเทจด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการเดินทาง อายุ สถานภาพการสมรส และรายได้ต่อเดือนของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความถี่การใช้บริการ ผู้ที่ร่วมจับจ่ายและท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย และวิธีการเดินทาง ระดับการศึกษาของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับวันที่เข้าใช้บริการและ วิธีการเดินทาง และอาชีพของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจับจ่ายและท่องเที่ยวตลาดนัดวินเทจทุกด้าน.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
khkatany@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-07-19
Date.Modified
2560-07-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-FAM-M-047-052
Source.CallNumber
วพ. ศ282ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
บริหารธุริจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
บริหารธุรกิจ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33