ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก
Title.Alternative
The factors effecting on the behavior of using internet of certificate students of Technical College in Eastern Region
Creator
สุภาณี เครืออนันต์
Subject
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
Subject
วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก -- นักเรียน -- พฤติกรรม
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จำนวน 392 คน ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบขั้นตอน (Stepwise) ผลจากการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านนักเรียนมากเป็นอันดับหนึ่ง 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านสังคม (X₃) 2) ปัจจัยด้านนักเรียน (X₁) 3) ปัจจัยด้านครอบครัว (X₂) และ 4) ปัจจัยด้านสถานศึกษา (X₄) และปัจจัยทั้ง 4 สามารถร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 30.20 เขียนเป็นสมการคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ ӯ = 1.595 + .454(X₃) + .139(X₁) - .062(X₂) + .074(X₄) Ź = .417(Zx₃) + .256(Zx₁) - .145(Zx₂) + .097(Zx₄)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kstonong@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-07-18
Date.Modified
2560-07-18
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ส837ป 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.175.101